Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Акустичке мерне технике
Акроним 13Д031АМТ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Дејан Ћирић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање са принципима и концептима акустичких мерних техника. Стицање знања и оспособљавање за примену мерних техника у различитим подобластима акустике.
Исход предмета Стицање знања и вештина које студентима омогућавају да самостално врше стандардна али и напредна (савремена) акустичка мерења, пројектују нова мерења у складу са захтевима, врше анализу и проналазе потенцијалне проблеме акустичких мерења и њихова решења.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основни принципи акустичких мерних техника. Анализа мерних грешака. Утицај опреме и окружења. Инструменти и уређаји за акустичка мерења. Mерне технике за анализу система. Мерења одзива и параметара претварача. Мерења звучне снаге. Мерења параметара акустике просторија. Мерења звучне изолације. Мерења буке. Мерења коефицијента апсорпције и акустичке импедансе. Одзив чула слуха на звучну побуду.
Садржај практичне наставе Практичан рад у акустичким мерењима где студенти врше дефинисана акустичка мерења применом адекватних техника и анализирају резултате.
Литература
1Cyril M. Harris, Handbook of acoustical measurements and noise control (3rd edition), McGraw-Hill, 1991., Cyril M. Harris, Handbook of acoustical measurements and noise control (3rd edition), McGraw-Hill, 1991.
2Leo Beranek, Acoustical measurements, Acoustical Society of America, 1988., Leo Beranek, Acoustical measurements, Acoustical Society of America, 1988.
3David Havelock, Sonoko Kuwano, Michael Vorlander, Handbook of signal processing in acoustics, Springer, 2008., David Havelock, Sonoko Kuwano, Michael Vorlander, Handbook of signal processing in acoustics, Springer, 2008.
4Thomas D. Rossing, Springer handbook of acoustics, Springer, New York, 2007., Thomas D. Rossing, Springer handbook of acoustics, Springer, New York, 2007.
5F. Alton Everest, Ken Pohlmann, Master handbook of acoustics (5th edition), McGraw-Hill, 2009, F. Alton Everest, Ken Pohlmann, Master handbook of acoustics (5th edition), McGraw-Hill, 2009
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања, менторски рад, практичан рад, израда пројекта (семинарског рада).
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 30 Усмени испит 50
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 20