Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Акустички дизајн просторија
Акроним 13Д031АДП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Миомир Мијић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Акустика просторија
Циљ предмета Просторије су најчешћи облик акустичких преносних система. Циљ предмета је да студент стекне потребна знања о методама за подешавање одзива на звучну побуду у просторијама. У предмету се упознају основне карактеристике апсорбера и дифузора, као и њихова примена.
Исход предмета Студенти после овог курса треба да разумеју појаве у звучном пољу које се формира у затвореним просторијама и да то знање умеју да примене у самосталном истраживању.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Звучно поље испред рефлексионе равни. Математички модели звучног поља у просторијама: таласни, статистички, геометријски. Апсорпција звука и звучни апсорбери. Субјективни захтеви у односу на импулсни одзив просторије.
Садржај практичне наставе Самостална израда пројекта акустичке обраде једне учионице
Литература
1T.COx, P.Dantonio, "Acoustic absorbers and diffusers - Theory, design and applications", Spon Press, London, 2004., T.COx, P.Dantonio, "Acoustic absorbers and diffusers - Theory, design and applications", Spon Press, London, 2004.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања и рад у лабораторији
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 50