Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Ветроенергетика и соларна енергетика
Акроним 13Д021ВСЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроенергетске мреже и системи
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Жељко Ђуришић
проф. др Јован Микуловић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема услова
Циљ предмета Укључивање студената у научноистраживачки рад у области конверзије енергије сунца и ветра у електричну енергију.
Исход предмета Развој научних и стручних кадрова у области обновљивих извора енергије.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Oдабрана поглавља из области мерења и анализе ресурса енергије Сунца, структуре и инсталацијe фотонапонских електрана и њихове интеграције у електроенергетски систем. Термодинамички процеси и анализа конверзије енергије код соларних колектора. Oдабрана поглавља из области мерења и анализе ресурса енергије ветра, изградње ветроелектрана и њихове интеграције у електроенергетски систем.
Садржај практичне наставе Индивидуални рад са кандидатима током израде семинарског рада.
Литература
1Gilbert Masters, Renewable and Efficienc Electric Power Systems, John Wiley & Sons, 2004., Gilbert Masters, Renewable and Efficienc Electric Power Systems, John Wiley & Sons, 2004.
2Wind Energy, Osnabruk, 2004., Wind Energy, Osnabruk, 2004.
3LIBER PERPETUM, Књига о обновљивим изворима енергије у Србији и Црној гори, М. Бенишек, Д. Микичић, ..., Београд, 2004., LIBER PERPETUM, Књига о обновљивим изворима енергије у Србији и Црној гори, М. Бенишек, Д. Микичић, ..., Београд, 2004.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Класична предавања заједно са индивидуалним радом са кандидатима током израде семинарског рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 25
Практична настава 25 Усмени испит 25
Пројекти
Колоквијуми 25
Семинари 0