Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Високонапонска постројења
Акроним 13Д021ВП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроенергетске мреже и системи
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Зоран Стојановић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са високонапонскиm постројењима напонских нивоа од 0,4kV do 400kV.
Исход предмета Оспособљавање студената да пројектују, граде, одржавају и користе високонапонска постројења.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Струје кратких спојева. Параметри струје кратког споја. Термичка провера елемената постројења. Елементи постројења. Једнополне шеме постројења. Диспозиције постројења. Металом оклопљена постројења. Дигитални системи у постројењима. Системи уземљења у постројењима. Основни стандарди и препоруке везане за ВН постројења. Поузданост ВН постројења.
Садржај практичне наставе Рачунарске вежбе и посете постројенјима
Литература
11.М.Ђурић, “ВН разводна постројења”, Пегаз, Бијело Поље 2010., HV substations
25.Пројекти електроенергетских објеката урађени у претходних 5 година од стране ЕЛЕКТРОИСТОКА, ЕНЕРГОПРОЈЕКТА, МАШИНОПРОЈЕКТА и других пројектантских фирми., Projekti elektroenergetskih objekata uradjeni u prethodnih 5 godina od strane ELEKTROISTOKA, ENERGOPROJEKTA, MAŠINOPROJEKTA i drugih projektantskih firmi.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања, аудиторне вежбе, нумеричке вежбе, посете постројењима
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0