Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Високонапонска расклопна опрема
Акроним 13Д021ВНО
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроенергетске мреже и системи
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Јован Микуловић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Високонапонска опрема на редовним студијама (ОГ4ВО)
Циљ предмета Кандидати су оспособљени да анализирају напрезања при раду расклопне опреме у циљу рада на студијама и развојним пројектима везаним за рад расклопне опреме. Такође се кандидати оспособљавају да користе савремене методе одржавања расклопне опреме базиране на стању и поузданости.
Исход предмета Оспособљавање кандидата да се служе савременим методама нумеричког моделовања појава при раду расклопних апарата у циљу сагледавања напрезања при различитим склопним опреацијама и одговарајућег избора опреме на основу резултата симулација.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Напрезање расклопних апарата у нестандардним условима (прекидање кратких спојева иза трансформатора, исључење система при опозицији фаза, прекидање малих индуктивних струја са могућношћу вишеструког паљења у гашења лука, виртуелно сечење струје, укључење и искључење високонапонских мотора). Моделовање прелазних повратних напона и успостављања диелектричке издржљивости при овим појавама.
Садржај практичне наставе Нема
Литература
11, Милан Савић: Високонапонска расклопна опрема, Издање: Електротехнички факултет универзитета у Београду и Академска мисао, Београд 2004., 1, Милан Савић: Високонапонска расклопна опрема, Издање: Електротехнички факултет универзитета у Београду и Академска мисао, Београд 2004.
22. Thomas Browne:Circuit Interruption: Theory and Techniques,Marcel Dekker 1984, 2. Thomas Browne:Circuit Interruption: Theory and Techniques,Marcel Dekker 1984
33. Klaus Ragaller: Current Interruption in High-Voltage Networks, Plenum Pub Corp, 1978, 3. Klaus Ragaller: Current Interruption in High-Voltage Networks, Plenum Pub Corp, 1978
44. Mirsad Kapetanović: Visokonaponski prekidači“ Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2002., 4. Mirsad Kapetanović: Visokonaponski prekidači“ Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2002.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања и аудиторне вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 40
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 30