Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Високонапонска мерења у електроенергетици
Акроним 13Д021ВНМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроенергетске мреже и системи
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Златан Стојковић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Техника високог напона 1, Електрична мерења.
Циљ предмета Упознавање студената са напредним техникама и методима високонапонских мерења у електроенергетици. Посебан осврт на неконвенционалне технике мерења електричних величина, као и на поступке мерења парцијалних пражњења са циљем превентивне недеструктивне дијагностике елемената електроенергетских система.
Исход предмета Студенти ће бити упознати о напредним техникама и методима високонапонских мерења у електроенергетици. Посебан осврт ће бити дат на неконвенционалне технике мерења електричних величина, као и на поступке мерења парцијалних пражњења са циљем превентивне недеструктивне дијагностике елемената електроенергетских система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Испитивање електроенергетске опреме високим напоном и ударном струјом. Генерисање високих напона и ударних струја. Конвенционални и неконвенционални методи мерења. Оптоелектронски уређаји за мерење струја и напона. Парцијална пражњења - опис процеса, детекција и мерење, локација. Планирање високонапонских лабораторија. Примена статистике у техници високог напона.
Садржај практичне наставе Практична настава се своди на извођење експерименталних вежби у лабораторији и рачунских задатака у учионици.
Литература
1Т. J. Gallagher, A.J. Pearmain : High voltage measurement, testing and design, John Willey & Sons, 1983. , Т. J. Gallagher, A.J. Pearmain : High voltage measurement, testing and design, John Willey & Sons, 1983.
2 E. Kuffel, W.S. Zaengl : High voltage engineering, Pergamon press, 1994. , E. Kuffel, W.S. Zaengl : High voltage engineering, Pergamon press, 1994.
3W. Hauschild, W. Mosch : Statistical techniques for high voltage engineering, Peter Peregrinus, 1992., W. Hauschild, W. Mosch : Statistical techniques for high voltage engineering, Peter Peregrinus, 1992.
4 Mihailović P., Petričević S., Stojković Z., Radunović J. : Development of portable fiber optic current sensor for power systems monitoring, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 51, No. 1, Feb 2004, pp. 24-30., Mihailović P., Petričević S., Stojković Z., Radunović J. : Development of portable fiber optic current sensor for power systems monitoring, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 51, No. 1, Feb 2004, pp. 24-30.
5Petričević S., Stojković Z., Radunović J. : Practical application of fiber optic current sensor in power system harmonics measurement; Rad je prihvaćen za publikovanje u časopisu IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, izdanje u junu 2006. , Petričević S., Stojković Z., Radunović J. : Practical application of fiber optic current sensor in power system harmonics measurement; Rad je prihvaćen za publikovanje u časopisu IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, izdanje u junu 2006.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања и аудиторне вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 20
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 50