Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Уземљивачки системи
Акроним 13Д021УЗС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроенергетске мреже и системи
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Жељко Ђуришић
доц. др Јелисавета Крстивојевић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Завршене основне и дипломске (мастер) студије електротехнике и рачунарства.
Циљ предмета Кандидати се специјализују за студијско проучавање појава у сложеним уземљивачким системима електроенергетских постројења и мрежа у нормалним и хаваријским условима. Анализе обухватају појаве које настају при нормалним индустријским учестаностима, али и оне које су последица атмосферских пражњења.
Исход предмета Кандидати се оспособљавају да користе савремене методе за теоријске и експерименталне провере карактеристика сложених уземљивачких система, за њихово пројектовање и практичну реализацију.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Уземљење и уземљивачи. Електрични удар. Карактеристичне величине уземљивача. Прописи. Расподела струја у систему уземљења. Методе прорачуна уземљења. Ударна импеданса. Уземљење стубова ваздушних водова. Рачунарске методе моделовања уземљивача и уземљивачких система.
Садржај практичне наставе Теоријска настава у комбинацији са применом софверских пакета за анализу уземљивачких система.
Литература
11. Јован Нахман, "Уземљење неутралне тачке дистрибутивних мрежа", Научна књига, Београд, 1980. , 1. Јован Нахман, "Уземљење неутралне тачке дистрибутивних мрежа", Научна књига, Београд, 1980.
22. Јован Нахман, Владица Мијаиловић, "Одабрана поглавља из високонапонских постројења", Академска мисао, Београд, 2002., 2. Јован Нахман, Владица Мијаиловић, "Одабрана поглавља из високонапонских постројења", Академска мисао, Београд, 2002.
33. Walter Koch, "Erdungen in Wechselstromanlagen uber 1 kV", Springer - Verlag, Berlin, 1961. , 3. Walter Koch, "Erdungen in Wechselstromanlagen uber 1 kV", Springer - Verlag, Berlin, 1961.
44. Sakis Meliopoulos, "Power System Grounding and Transients", Marcel Dekker, New York, 1988., 4. Sakis Meliopoulos, "Power System Grounding and Transients", Marcel Dekker, New York, 1988.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Теоријска настава комбинована са применом софверских пакета за анализу уземљивачких система. Израда самосталног пројекта са презентацијом.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми
Семинари 30