Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Управљање електроенергетским системима
Акроним 13Д021УЕС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроенергетске мреже и системи
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Предраг Стефанов
проф. др Александар Станковић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Одслушани предмети на основним (мастер) студијама: Експлоатација електроенергетских система, Анализа електроенергетских система
Циљ предмета Упознавање студената са структурама управљања савремених система у зависности од архитектуре тржишта енергије, преноса и тржишта помоћних услуга.
Упознавање студената са значајем управљања потрошњом у савременим електроенергетским системима.
Разумевање реализације концепта сигурности, поузданости и еконимичности савремених система и интерконекција развојем функција помоћних услуга.
Исход предмета Оспособљавање студената за конструкцију напредних оптимизационих једнокритеријумских и вишекритеријумских алгоритама за планирање рада система и интерконекција, који обухватају захтеве економије, екологије и ефикасности система, уз уважавање ограничења сигурности и поузданости.
Оспособљавање студената за имплементацију развијених алгоритама у функције управљања у реалном реалном времену.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Организациона структура система управљања. Хијерархијска структура управљања. Концепти и техничка реализација система управљања. SCADA системи.
Центри управљања. Оператори система.
Централизоване и децентрализоване функције управљања у електроенергетским системима.
Управљање електроенергетским системима у абнормалним радним режимима.
Управљање потрошњом.
Садржај практичне наставе Нема
Литература
1[4] K. Bhattacharaya, M. H. J. Bollen and J. E. Daalder, ''Operation of Restructured Power Systems'', Kluwer, Boston, MA, USA, 2001., [4] K. Bhattacharaya, M. H. J. Bollen and J. E. Daalder, ''Operation of Restructured Power Systems'', Kluwer, Boston, MA, USA, 2001.
2[2] A. J. Wood and B. F. Wollenberg, "Power Generation, Operation and Control", Wiley, New-York, NY, USA, 1996., [2] A. J. Wood and B. F. Wollenberg, "Power Generation, Operation and Control", Wiley, New-York, NY, USA, 1996.
3Jizhong Zhu, “Optimization of Power System Operation”, IEEE Press & Wiely& Sons, New Jersey, USA, 2008., Jizhong Zhu, “Optimization of Power System Operation”, IEEE Press & Wiely& Sons, New Jersey, USA, 2008.
4J. Momoh, L. Mili, "Economic Market Design and Planning for Electric Power System", IEEE Press & Wiely& Sons, New Jersey, USA, 2010., J. Momoh, L. Mili, "Economic Market Design and Planning for Electric Power System", IEEE Press & Wiely& Sons, New Jersey, USA, 2010.
5A. Chakrabortty, M. D. Ilic, Editors, “Control and Optimization Methods for Electric Smart Grids”, Springer, London, UK, 2012., A. Chakrabortty, M. D. Ilic, Editors, “Control and Optimization Methods for Electric Smart Grids”, Springer, London, UK, 2012.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Класична предавања на табли, илустрације у електронској форми (video beam), симулације на рачунару
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 50
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 50