Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Стабилност електренергетских система
Акроним 13Д021СЕС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроенергетске мреже и системи
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Предраг Стефанов
доц. др Александар Савић
проф. др Јовица Милановић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са проблемима стабилности електроенергетских система. Овладавање модерним методама за анализу стабилности сложених електроенергетских система.
Исход предмета Студенти ће бити оспособљени за анализу стабилности електроенергетског система уз примену компјутера.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Стабилност ЕЕС-а при малим поремећајима.Модели снхроне машине. Модел мреже и спрежне једначине. Модели сложених ЕЕС-а за анализу стабилности при малим поремећајима (динамичка стабилност). Стабилност ЕЕС-а при великим поремећајима (транзијентна стабилност). Модели ЕЕС-а за анализу транзијентне стабилности. Напонска стабилност у ЕЕС-има.
Садржај практичне наставе нема
Литература
11. М. Ђурић "Модели за анализу стабилности електроенергетских система", БЕОПРЕС, Београд 20, 1. М. Ђурић "Модели за анализу стабилности електроенергетских система", БЕОПРЕС, Београд 20
22. М.Ђурић. И.Шкокљев, В.Терзија, М.Ристић “Проблеми стабилности вишеаграгатне хидроелектране ЂЕРДАП-2” Електричество Но.3,1993,пп21-25. 3., 2. М.Ђурић. И.Шкокљев, В.Терзија, М.Ристић “Проблеми стабилности вишеаграгатне хидроелектране ЂЕРДАП-2” Електричество Но.3,1993,пп21-25. 3.
33. M.Đurić, Z.Radojević, E.Turković, "A new approach to the development of power system model suitable to be reduced", International Journal of Power and Energy Systems, Volume 18, No. 3, 1998, pp. 206-211., 3. M.Đurić, Z.Radojević, E.Turković, "A new approach to the development of power system model suitable to be reduced", International Journal of Power and Energy Systems, Volume 18, No. 3, 1998, pp. 206-211.
44. M.Đurić, Z.Radojević, E.Turković-Radojičić, "A Practical Approach to the Singular Perturbation for Simplifying the Small Signal Stability Analysis of Power Systems", ELECTRIMACS '96, 5th International conferenc Modelling and simulation of elektric machines, converters and systems, Saint-Nazaire, France, September 17-19, 1996, pp. 79-84., 4. M.Đurić, Z.Radojević, E.Turković-Radojičić, "A Practical Approach to the Singular Perturbation for Simplifying the Small Signal Stability Analysis of Power Systems", ELECTRIMACS '96, 5th International conferenc Modelling and simulation of elektric machines, converters and systems, Saint-Nazaire, France, September 17-19, 1996, pp. 79-84.
55. E.Turković, M.Turković, M.Đurić, Z.Radojević, "Comparative analysis of different approaches of damping powers influence in transient stability problem", ELECTRIMACS '96, 5th International conferenc Modelling and simulation of elektric machines, converters and systems, Saint-Nazaire, France, September 17-19, 1996, pp. 1205-1210., 5. E.Turković, M.Turković, M.Đurić, Z.Radojević, "Comparative analysis of different approaches of damping powers influence in transient stability problem", ELECTRIMACS '96, 5th International conferenc Modelling and simulation of elektric machines, converters and systems, Saint-Nazaire, France, September 17-19, 1996, pp. 1205-1210.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања и аудиторне вежебе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0