Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Планирање рада електроенергетских система у интерконекцији
Акроним 13Д021ПРЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроенергетске мреже и системи
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Александар Савић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање са краткорочним начином планирања рада и средњерочним планирањем развоја EEС , прорачунима токова снага и анализама сигурности које се свакодневно врше у оквиру ENTSO-E и оних који се спроводе у сврху израде средњерочних планова развоја. Увод у програмске пакете и формате података који се користе за прорачуне токова снага и кратких спојева и анализе рада EEС у оквиру ENTSO-E.
Исход предмета Оспособљеност полазника за самосталан рад са стварним моделима ЕЕС у ширем окружењу од утицаја као и читавом ENTSO–E интерконекцијом. Студенти ће бити обучени да праве и ажурирају овакве моделе ради студијских и других врста истраживања.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Размена модела ЕЕС у оквиру ENTSO–E. Конверзија формата и спајање модела. Критеријум сигурности. Дефиниције TTC, NTC, TRM, NTF, TTF, AAC и ATC. Прорачун TTC, NTC, TRM i ATC. Програмски пакети за анализу рада ЕЕС. Програми размена у интерконекцији. Паралелни токови снага. Стварни токови снага и програми размена. Алокационе процедуре. Додела прекограничних капацитета путем експлицитне аукције.
Садржај практичне наставе Истраживачки рад на реалном садашњем или перспективном моделу ЕЕС који се односи на повећање ефикасности рада ЕЕС, отклањање уских грла, интеграцију обновљивих извора, итд.
Литература
1Xi-Fan Wang, Younhua Song, Malcom Irving, Modern Power Systems Analysis, Springer, 2008.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања, практична настава на рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 30