Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Прелазни процеси средњег и дугог трајања у електроенергетским системима
Акроним 13Д021ППС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроенергетске мреже и системи
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Зоран Радојевић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Завршене мастер студије на енергетском одсеку
Циљ предмета Циљ предмета је да кандидати овладају одговарајућом методологијом и практичним знањима о прелазним процесима средњег и дугог трајања у електроенергетским системима и интерконекцијама.
Исход предмета Студенти ће бити оспособљени да самостално раде на проблемима везаним за прелазне процесе средњег и дугог трајања у електроенергетским системима и интерконекцијама.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основни феноменолошки аспекти прелазних процеса средњег и дугог трајања у електроенергетским системима и интерконекцијама. Математички модели. Приказ модерних компјутерских програма за надгледање прелазних процеса средњег и дугог трајања. Примери практичне примене метода за надгледање транзијентних стања. Методолошки аспекти и нумерички прилази анализи упрошћених прелазним процесима средњег и дугог трајања у електроенергетским системима.
Садржај практичне наставе
Литература
1P.Kundur,"Power System Stability and Control" ,McGraw-Hill, Inic., New York, 1994., P.Kundur,"Power System Stability and Control" ,McGraw-Hill, Inic., New York, 1994.
2P.W.Sauer and M.A.Pai, "Power System Dynamics and Stability'', Prentice Hall, Inc., New Jersey, 1998., P.W.Sauer and M.A.Pai, "Power System Dynamics and Stability'', Prentice Hall, Inc., New Jersey, 1998.
3EPRI Report, "Extended Transient-Mid-Term- Stability Package; Final Version", EPRI Project 1208, January 1987., EPRI Report, "Extended Transient-Mid-Term- Stability Package; Final Version", EPRI Project 1208, January 1987.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања, вежбе, дискусије и демоснтрације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 45
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 45