Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Примена програмских алата у електроенергетици
Акроним 13Д021ППА
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроенергетске мреже и системи
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Златан Стојковић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици.
Циљ предмета Савладавање технике моделовања и симулација применом рачунара. Упознавање са напредним техникама моделовања и симулација укључујући и примену различитих софтверских алата. Примена вештачке интелигенције у решавању класе проблема везаних за пројектовање у електроенергетици. Разматрање аспеката 3Д моделовања. Технике управљања пројектима и имплементација одговарајућих програма.
Исход предмета Моделовање и симулације. Категорије приступа моделовању. Методологија моделовања и симулација применом рачунара. Напредне технике формирања еквивалената погодних у инжењерској пракси. Аспекти формирања софтвера. Напредне технике рада са базама података. Примена вештачке интелигенције у пројектовању у електроенергетици. 3Д моделовање. Аспекти управљања пројектима.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Моделовање и симулације. Категорије приступа моделовању. Методологија моделовања и симулација применом рачунара. Напредне технике формирања еквивалената погодних у инжењерској пракси. Аспекти формирања софтвера. Напредне технике рада са базама података. Примена вештачке интелигенције у пројектовању у електроенергетици. 3Д моделовање. Аспекти управљања пројектима.
Садржај практичне наставе Практична настава обухвата извођење вежби на табли и вежби на рачунару. Израда софтвера. Решавање низа пројектантских проблема применом 3Д програма. Израда примера за управљање пројектима.
Литература
11. MATLAB – The Language of Technical Computing, Version R2012b, The Math Works Inc., 2012., 1. MATLAB – The Language of Technical Computing, Version R2012b, The Math Works Inc., 2012.
22. Стојковић З. : Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици – примена програмских алата, Монографија, Електротехнички факултет, Београд, Академска мисао, Београд, 2009, стр. 529., Zlatan Stojković : Computer-aided design in power engineering – Application of software tools, Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade, Academic Mind, 2009, p.529, (in Serbian).
3Златан Стојковић : Computer-Aided Design in Power Engineering - Application of Software Tools, Springer Berlin Heidelberg, Academic Mind, Belgrade, 2012, p.436 (In English), Zlatan Stojkovic : Computer-Aided Design in Power Engineering - Application of Software Tools, Springer Berlin Heidelberg, Academic Mind, Belgrade, 2012, p.436.
4U. Rienen, M. Gunther, D. Hecht : Scientific Computing in Electrical Engineering, Springer, 2000., U. Rienen, M. Gunther, D. Hecht : Scientific Computing in Electrical Engineering, Springer, 2000.
5J. H. Mathews, K. D. Fink : Numerical methods using MATLAB, Fourth edition, Pearson Education International, 2004., J. H. Mathews, K. D. Fink : Numerical methods using MATLAB, Fourth edition, Pearson Education International, 2004.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Настава се изводи на табли уз коришћење пројектора. Предвиђен је рад у Рачунском центру.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 20
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 50