Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Примена информационих технологија у електроенергетици
Акроним 13Д021ПИТ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроенергетске мреже и системи
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) др Нинел Чукалевски
доц. др Дарко Шошић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Оспособити студенте за разумевање и примену информационих технологија и концепата софтверског инжењерства у домену електроенергетике.
Исход предмета Као резултат овог курса студенти ће бити оспособљени да разумеју савремене информационе технологије и концепте софтверског инжењерства, и да научене концепте, архитектуре и алате примене у пракси, као и да учествују у сложенијим ИТ пројектима у домену електроенергетике.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Информационе технологије: Информациони системи и базе података. Архитектуре система, међусобно повезивање и имплементација система. Стандарди. Примена ИТ у енергетици: Пословни, технички, просторни ИС. Мерни и информационо-управљачки системи у склопу ЕЕ објеката. Симулационо тренажни системи. ИТ елементи паметних мрежа. Софтверско инжењерство. Животни циклус софтверског продукта.
Садржај практичне наставе Упознавање са практичним радом примењених савремених ИТ решења. SCADA/EMS системи, Складишта података и енергетске аналитичке апликације у ЕЕС (DW-DSS i HIS tipa). Системи за праћење квалитета испоручене електричне енергије (PQM tipa).
Литература
1Peter Roche, Jose Amarante, Ninel Cukalevski, Kurt Lindstrom, ''Improving Resilience in Power Control Centres'',Technical Brochure, TB 243, Publisher CIGRE Paris, April 2004. Paris., Peter Roche, Jose Amarante, Ninel Cukalevski, Kurt Lindstrom, ''Improving Resilience in Power Control Centres'',Technical Brochure, TB 243, Publisher CIGRE Paris, April 2004. Paris.
2T.Костић, Н.Чукалевски, ''Data Exchange Issues within the Power System Operation & Control Environment'', Technical Brochure, TB 356, Publisher CIGRE Paris, ISBN: 978-2-85873-043-8, August 2008., T.Kostic, N.Cukalevski, ''Data Exchange Issues within the Power System Operation & Control Environment'', Technical Brochure, TB 356, Publisher CIGRE Paris, ISBN: 978-2-85873-043-8, August 2008.
3M.Стојић, Г.Јакуповић, Н.Чукалевски, “The IT Architecture and Applications for the Transmission System Operator Back-up Control Center” – Invited paper, DEMSEE 2010, Sitia, Greece, 5th International Conference on Deregulated Electricity Market issue, M.Stojic, G.Jakupovic, N.Cukalevski, “The IT Architecture and Applications for the Transmission System Operator Back-up Control Center” – Invited paper, DEMSEE 2010, Sitia, Greece, 5th International Conference on Deregulated Electricity Market issue
4C.W.Gelings, The Smart Grid:Enabling Energy Efficiency and Demand response, Liburn, GA:The Fairmont Press, 2009., C.W.Gelings, The Smart Grid:Enabling Energy Efficiency and Demand response, Liburn, GA:The Fairmont Press, 2009.
5Н.Чукалевски, Г. Јакуповић, С.Цветичанин, ''Power Plant Data Warehouse as a Primary Data Source for a Generation Company Control Center’’, EPCC-11, Altea, Spain, 22-25, May 2011. Internationall Workshop on Electric Power Control Centers, N.Cukalevski, G.Jakupovic, S.Cveticanin, ''Power Plant Data Warehouse as a Primary Data Source for a Generation Company Control Center’’, EPCC-11, Altea, Spain, 22-25, May 2011. Internationall Workshop on Electric Power Control Centers
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Организована настава или менторски рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 60
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 40