Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Поузданост електроенергетских система
Акроним 13Д021ПЕС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроенергетске мреже и системи
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Јелисавета Крстивојевић
проф. др Владимир Терзија
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Циљ предмета је да се студенти упознају са применом опште теорије поузданости, као и метода анализе поузданости обновљивих и необновљивих система. Ове методе се примењују за моделовање рада компонената електроенергетских система (извора, водова, постројења, мрежа), као и система у целини.

Посебно се анализира проблематика поузданог рада повезаних система.
Исход предмета Студенти ће бити обучени за процену различитих аспеката поузданости електроенергетског система и његових делова уз примену компјутера.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Необновљиви системи. Обновљиви системи. Сложени системи који се могу описати Марковљевим процесима. Стационарни показатељи поузданости система. Моделовање извора. Моделовање водова. Моделовање постројења. Планирање извора. Повезани електроенергетски системи. Сложене интерконекције. Техно-економски прорачуни. Штете услед прекида напајања. Избор најповољнијег решења.
Садржај практичне наставе нема
Литература
11. Нахман Јован, "Методе анализе поузданости електроенергетских система", Научна књига, Београд, 1992. , 1. Нахман Jovan, "Методе анализе поузданости електроенергетских система", Научна књига, Београд, 1992.
22. Нехман Јован, "Dependability of Engineering Systems", Springer Verlag, Berlin, 2002. , 2. Nahman Jovan, "Dependability of Engineering Systems", Springer Verlag, Berlin, 2002.
33. Billinton R., Allan R.N., "Reliability Evaluation of Engineering Systems", Plenum Press, New York, 1992. , 3. Billinton R., Allan R.N., "Reliability Evaluation of Engineering Systems", Plenum Press, New York, 1992.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања, дискусије и демонстрације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0