Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Прорачун електроенергетских мрежа
Акроним 13Д021ПЕМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроенергетске мреже и системи
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Излагање методологије прорачуна у преносним мрежама електроенергетског система, у дерегулисаном окружењу.
Исход предмета Овладавање методологијом прорачуна у високонапонским, преносним мрежама електроенергетског система у дерегулисаном окружењу.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Модел мреже. Трансфигурације и трансформације грана мреже. Мрежа и граф. Технике нумерације.Троугаона факторизација. Ретке матрице. Прорачуни токова снага. Статичка сигурност електроенергетског система. Билатерална трансакција. Мрежа у дерегулацији: ограничења и загушења. Управљање загушењем.
Садржај практичне наставе Прорачуни токова снага.
Литература
1И. Шкокљев, "Теорија ел. кола", Завод за уџбенике, Београд, 1997., I. Škokljev, "Electrical Circuit Theory", Zavod za udžbenike, Belgrade, 1997.
2A.J.Wood, B.F. Wollenberg, "Power Generation, operation and control" John Wiley and Sons, 1996., A.J.Wood, B.F. Wollenberg, "Power Generation, operation and control" John Wiley and Sons, 1996.
3D. Kirschen, G. Strbac, "Fundamentals of Power System Economics", John Wiley and Sons, 2004, USA, D. Kirschen, G. Strbac, "Fundamentals of Power System Economics", John Wiley and Sons, 2004, USA
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 30 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0