Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Оптимално планирање елекртоенергетских система
Акроним 13Д021ОП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроенергетске мреже и системи
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Увођење студената и овладавање методологијом планирања електроенергетских система.
Исход предмета Овладавање методологијом планирања електроенергетских система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Планирање у вертикално интегрисаном и дерегулисаном електроенергетском систему. Мрежа и систем. Тржишно окружење. Asset management. Анализа инвестиција. Менаџмент ризика.
.
Садржај практичне наставе
Литература
1A. Mazer, "Electric Power Planning for Regulated and Deregulated Markets", IEEE Press, John Wiley and Sons, 2007, USA, A. Mazer, "Electric Power Planning for Regulated and Deregulated Markets", IEEE Press, John Wiley and Sons, 2007, USA
2И. Шкокљев, "Планирање електроенергетских система", Таурус Публик, Београд, 2000, I. Škokljev, "Power Systems Planning", Taurus Publik, Belgrade, 2000.
3H. Stoll, "Least cost electric utility planning", John Wiley and Sons, 1989. , H. Stoll, "Least cost electric utility planning", John Wiley and Sons, 1989.
4A. J. Wood, B. F. Wollenberg, "Power Generation, Operation and Control", John Wiley and Sons, 1996, USA., A. J. Wood, B. F. Wollenberg, "Power Generation, Operation and Control", John Wiley and Sons, 1996, USA.
5D. Kirschen, G. Strbac, "Fundamentals of Power System Economics", John Wiley and Sons, 2004, USA, D. Kirschen, G. Strbac, "Fundamentals of Power System Economics", John Wiley and Sons, 2004, USA
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 30 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0