Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Мерне спреге и мерни трансформатори
Акроним 13Д021МСТ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроенергетске мреже и системи
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Јелисавета Крстивојевић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Завршене основне и дипломске (мастер) студије области електротехника и рачунарство.
Циљ предмета Кандидати се специјализују за студијско проучавање у области мерних трансформатора. Тежиште је на анализама појава код мерних трансформатора у нормалним и хаваријским режимима и њиховом утицају на рад мерне и заштитне опреме која се везује на трансформаторе.
Исход предмета Кандидати се оспособљавају да користе савремене методе за теоријске и експерименталне провере карактеристика мерних трансформатора, као и њихово понашање у току експлоатације.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Струјни мерни трансформатори. Рад трансформатора у области прекомерних струја. Транзијентне појаве и њихов утицај на мерења и заштиту. Прописи. Испитивања. Напонски мерни трансформатори. Индуктивни трансформатори. Транзијентне појаве и њихов утицај на мерења и заштиту. Капацитивни напонски мерни трансформатори. Прописи. Испитивања. Комбиновани мерни трансформатори.
Садржај практичне наставе Примена софтвера за анализу рада мерних трансформатора у различитим погонским стањима. Развој софтвера. Израда пројекта са презентацијом.
Литература
1Бего В., "Мјерења у електротехници", Грапхис, Загреб, 2003., Бего В., "Мјерења у електротехници", Грапхис, Загреб, 2003.
2Бего V., "Мјерни трансформатори", Школска књига, Загреб, 1977., Бего V., "Мјерни трансформатори", Школска књига, Загреб, 1977.
3Wright A., "Current transformers", Pittman, London, 1968., Wright A., "Current transformers", Pittman, London, 1968.
4Sydenham P. H., Thorn R., "Handbook of Measuring System Design", Vol. 1,2 and 3, John Wiley&Sons, New York, 2005., Sydenham P. H., Thorn R., "Handbook of Measuring System Design", Vol. 1,2 and 3, John Wiley&Sons, New York, 2005.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Теоријска предавања у комбинацији са применом стандардних рачунарских програма за симулацију рада мерних трансформатора. Израда пројекта са презентацијом.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 30