Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Методе оптимизације у електроенергетским системима
Акроним 13Д021МО
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроенергетске мреже и системи
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Никола Рајаковић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Оспособити студенте за самосталну примену савремених оптимизационих метода и за решавање сложених оптимизационих задатака у ЕЕС.
Исход предмета Самостално решавање сложених проблема из електроенергетских система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Линеарно, нелинеарно и квадратно програмирање. Методе декомпозиције и релаксације. Динамичко, циљно, геометријско, вишекритеријумско и комбинаторно програмирање, методе вештачке интелигенције. Примена метода на статичке и динамичке задатке у ЕЕС: опт. расподела снага, опт. планерски задаци, опт. планирање погона, напонско - реактивни опт. задаци.
Садржај практичне наставе семинарски рад
Литература
11. "Application of Optimization Methods for Economy/Security Functions in power System Operation", IEEE Tutorial Course, new York, 1990., 1. "Application of Optimization Methods for Economy/Security Functions in power System Operation", IEEE Tutorial Course, new York, 1990.
22. P.E. Gill, W.Murray, M.Wright: "Practical Optimization"", Academic Press, London, 1981., 2. P.E. Gill, W.Murray, M.Wright: "Practical Optimization"", Academic Press, London, 1981.
33. M.S. Bazaraa, J.J. Jarvis, H.D. Sherali: "Linear Programming and Network Flows", John Wiley and Sons, 1990. , 3. M.S. Bazaraa, J.J. Jarvis, H.D. Sherali: "Linear Programming and Network Flows", John Wiley and Sons, 1990.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0