Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Интеграција обновљивих извора у дистрибутивни систем
Акроним 13Д021ИОИ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроенергетске мреже и системи
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Жељко Ђуришић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Оспособити студенте за примену обновљивих извора у дистрибутивној мрежи
Исход предмета Развој младих научних и стручних кадрова у области обновљивих извора енергије.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Прорачун токова снага и естимација стања у мрежама са малим генераторима. Регулација напона, анализа кратких спојева, заштита, квалитет електричне енергије и алокација губитака у мрежама са малим генераторима. Експлоатација малих генератора. Планирање дистрибутивних мрежа са малим генераторима. Правни оквир за експлоатацију обновљивих извора енергије. Енергетска политика. Економски аспекти.
Садржај практичне наставе
Литература
11. N. Jenkins, R. Allan, P. Crossley, D. Kirschen, and G. Strbac, 2000, Embedded Generation, London: IEE Power & Energy Series 31, UK., 1. N. Jenkins, R. Allan, P. Crossley, D. Kirschen, and G. Strbac, 2000, Embedded Generation, London: IEE Power & Energy Series 31, UK.
2Мијаиловић В., Дистрибуирани извори енергије, Академска мисао Београд 2011, Distributed Energy Sources
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања заједно са индивидуалним радом са кандидатима током израде семинарског рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 40