Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Фактор снаге и методе за поправку фактора снаге у присуству виших хармоника
Акроним 13Д021ФВХ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроенергетске мреже и системи
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Јован Микуловић
проф. др Томислав Шекара
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема услова
Циљ предмета Упознавање студената са проблематиком дефинисања снага у присуству виших хармоника
и са методама за поправку фактора снаге у присуству виших хармоника.

Исход предмета Оспособљавање студената за разумевање проблематике дефинисања снага у
присуству виших хармоника и за примену метода за поправку фактора снаге у
присуству виших хармоника.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Дефиниције снага при сложено-периодичним и несиметричним напонима и струјама.
Активне и неактивне компоненте струја и снага. Поправка фактора снаге коришћењем
пасивних елемената. Активни филтер за поправку фактора снаге. Методе управљања
за оптималну компензацију неактивне и реактивне снаге потрошача.
Садржај практичне наставе Индивидуални рад са кандидатима током израде семинарског рада. Симулације на
рачунару и извођење експеримената у лабораторији.
Литература
1J. Arilaga, B. C. Smith, N. R. Watson, A. R. Wood, "Power System Harmonic Analysis",
John Willey & Sons Ltd, 1997
, J. Arilaga, B. C. Smith, N. R. Watson, A. R. Wood, "Power System Harmonic Analysis",
John Willey & Sons Ltd, 1997
2IEEE Trial-Use Standard Definitions for the Measurement of Electric Power Quantities Under
Sinusoidal, Nonsinusoidal, Balanced, or Unbalanced Conditions, IEEE Std 1459-2000
, IEEE Trial-Use Standard Definitions for the Measurement of Electric Power Quantities Under
Sinusoidal, Nonsinusoidal, Balanced, or Unbalanced Conditions, IEEE Std 1459-2000
3German standard DIN 40110, German standard DIN 40110
4Ј. Микуловић, Оптимална компензација неактивне снаге потрошача при сложенопериодичним и несиметричним напонима и струјама, докторска дисертација, Београд, 2008., J. Mikulović, Optimal active power compensation in složenoperiodičnim and asymmetrical voltages and currents, PhD thesis, Belgrade 2008.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Класична предавања са презентацијама, симулације на рачунару и извођење експеримената у лабораторији.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања Писмени испит
Практична настава 10 Усмени испит 50
Пројекти
Колоквијуми
Семинари 40