Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Флексибилни регулациони уређаји у електроенергетским преносним мрежама
Акроним 13Д021ФРУ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроенергетске мреже и системи
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Предраг Стефанов
проф. др Александар Станковић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Одслушани предмети на основним (мастер) студијама: Системи аутоматског управљања, Анализа електроенергетских система, Регулација електроенергетских система
Циљ предмета Упознавање студената са основним концептима регулације токова активних и реактивних снага у електроенергетским преносним мрежама.
Упознавање функционисања регулационих уређаја базираних на елементима енергетске електронике и дефинисање њихових могућности у регулацији токова снага у електроенергетским преносним мрежама.
Исход предмета Оспособљавање студената за конструкцију модела и развој алгоритама за анализу дејства регулационих уређаја у преносним мрежама.
Оспособљавање студената за анализу утицаја флексибилних регулационих уређаја на статичке и динамичке перформансе електроенергетског система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Елементи енергетске електронике великих снага. Структуре статичких конвертора. Регулација статичких конвертора: регулатори основне учестаности, PWM. Хармоници.
HVDC i MTDC.
Оточни, редни и мешовити компензациони системи.
Регулациони трансформатори.
Статички и динамички модели FACTS уређаја у анализи електроенергетских система.
Модели FACTS уређаја у OPF алгоритмима.
Садржај практичне наставе Nema
Литература
1Y.H. Song, A.T. Johns (Eds.) ''Flexible AC Transmission Systems (FACTS)'' IEE Press, London, United Kingdom, 1999., Y.H. Song, A.T. Johns (Eds.) ''Flexible AC Transmission Systems (FACTS)'' IEE Press, London, United Kingdom, 1999.
2N.G. Hingorani, L. Gyugyi, ''Understanding FACTS – Concepts and Tehnology of Flexible AC Transmission Systems'' IEEE Press, New York, 2000., N.G. Hingorani, L. Gyugyi, ''Understanding FACTS – Concepts and Tehnology of Flexible AC Transmission Systems'' IEEE Press, New York, 2000.
3J. Arrillaga, N.R. Watson, ''Computer Modelling of Electrical Power Systems'', Wiley & Sons, LTD, Chichester, England, 2001., J. Arrillaga, N.R. Watson, ''Computer Modelling of Electrical Power Systems'', Wiley & Sons, LTD, Chichester, England, 2001.
4E. Acha, C. R. Fuerte-Esquivel, H. Ambriz-Pérez and C. Angeles-Camacho, ''FACTS – Modelling and Simulation in Power Networks'', Wiley & Sons, LTD, Chichester, England, 2004., E. Acha, C. R. Fuerte-Esquivel, H. Ambriz-Pérez and C. Angeles-Camacho, ''FACTS – Modelling and Simulation in Power Networks'', Wiley & Sons, LTD, Chichester, England, 2004.
5Kalyan K. Sen, Mey Ling Sen, "Introduction to FACTS Controllers, Theory, Modeling and Applications", IEEE Press, Wiley & Sons, New Jersey, USA, 2009., Kalyan K. Sen, Mey Ling Sen, "Introduction to FACTS Controllers, Theory, Modeling and Applications", IEEE Press, Wiley & Sons, New Jersey, USA, 2009.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Класична предавања на табли, илустрације у електронској форми (video beam), симулације на рачунару
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 50