Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Електромагнетни прелазни процеси у електроенергетским системима
Акроним 13Д021ЕПП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Техника високог напона 1 на дипломским студијама (ОГ3ТВ1)
Циљ предмета Оспособљавање кандидата да раде студије координације изолације високонапонских мрежа
Исход предмета Оспособљавање кандидата да се служе савременим методама нумеричког прорачуна брзих електромагнетних прелазних појава услед атмосферских пражњења и склопних операција. Кандидати се оспособљавају да користе специјализоване програмске алате за нумеричке симулације, да припремају улазне податке, сагледавају минимум података за добијање поузданих резултата.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Модели електроенергетских мрежа са концентрисаним и распоређеним параметрима. Изобличење таласа при простирању по трофазним водовима. Фреквенцијска зависност повратног пута кроз земљу. Одређивање оптималног корака прорачуна. Нелинеарни елементи. Модел короне на водовима. Модел нелинеарног трансформатора. Прорачун ризика квара изолације.
Садржај практичне наставе Нема
Литература
1Милан Савић, Златан Стојковић:Техника високог напона, Издање: Електротехнички факултет универзитета у Београду, Београд 2001., Milan Savic, Zlatan Stojkovic: High Voltage Technique, Edited by Faculty of Electrical Engineering 2001
2IEC 71-4. Insulation Coordination - part 4., IEC 71-4. Insulation Coordination - part 4.
33. A, Hileman: Insulation Coordination in Power Systems. SRC Press 1999, http://ebookee.org/Insulation-Coordination-for-Power-Systems-Power-Engineering-Willis, 3. A, Hileman: Insulation Coordination in Power Systems. SRC Press 1999, http://ebookee.org/Insulation-Coordination-for-Power-Systems-Power-Engineering-Willis
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Менторски рад. Семинарски радови и пројекат
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 40
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 60