Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Дистрибутивни системи - оптимално планирање и експлоатација
Акроним 13Д021ДС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроенергетске мреже и системи
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Никола Рајаковић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Оспособити студенте за теоријско и практично решавање сложених задатака у области планирања и експлоатације савремених дистрибутивних система.
Исход предмета Самостално решавање сложених проблема из дистрибутивних система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Отворена истраживачка питања у планирању и експлоатацији савремених дистрибутивних система (ДС). Расподеле снага у ДС са прорачунима сигурности, естимације стања, минимизације губитака. Оптимално планирање развоја ДС. Оптимална експлоатација са аутоматизацијом, реконфигурацијом и обнављањем погона у ДС. Управљање потрошњом и концепт минимизације трошкова погона.
Садржај практичне наставе семинарски рад
Литература
11.Н. Рајаковић, Д. Тасић, Г. Савановић: "Дистрибутивне и индустријске мреже", Београд, Академска мисао, 2004., 1.N. Rajaković, D. Tasic, G. Savanovic: "Distribution and Industrial Networks", Belgrade, Akademska misao, 2004.
22. E. Lakervi, E.J. Holmes: " Electricity Distribution Network Design", Peter Peregrinus Ltd, 1995., 2. E. Lakervi, E.J. Holmes: " Electricity Distribution Network Design", Peter Peregrinus Ltd, 1995.
33. "Distribution Systems" Westinghouse Reference Book, USA, 1997., 3. "Distribution Systems" Westinghouse Reference Book, USA, 1997.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0