Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Вишемоторни електрични погони
Акроним 13Д011ВЕП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетски претварачи и погони
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Милан Бебић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Предзнање из предмета који чине језгро наставе на смеровима ЕПП и ЕЕС Енергетског одсека ЕТФ.
Електромоторни погони
Циљ предмета Упознавање студента са савременим решењима покретања система са вишемоторним погоном, методама анализе, интеграције неопходне опреме, избор структуре и параметара подсистема за управљање, пуштања у рад, и надзора.
Исход предмета Оспособљени студенти за коришћење, управљање и пројектовање вишемоторних погона.

Оспособљавање студената за самосталну:
• Анализу рада вишемоторних погона у стационарним и динамичким режимима.
• Моделовање механичких спрега у вишемоторним погонима.
• Пројектовање управљачких алгоритама вишемоторних погона.
• Коришћење вишемоторних погона.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод - Општи појмови и дефиниције.
Вишемоторни погони:
• са крутом механичком везом погонских вратила.
• са изразито еластичном особином механичке везе погонских вратила.
• са изразито вискозном особином механичке везе погонских вратила.
• без механичке везе погонских вратила.
• са променљивим особинама механичке везе погонских вратила.
Примери са анализом.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1Б. Јефтенић, М. Бебић, С. Штаткић „Вишемоторни погони“, Академска мисао, 2011., B. Jeftenic, M. Bebić, S. Štatikć, "Multimotor druives", Akademska misao, 2012
2Владан Вучковић: Електрични погони, Електротехнички факултет, Београд 1997., Владан Вучковић: Електрични погони, Електротехнички факултет, Београд 1997.
3Б.Јефтенић, В.Васић, Ђ.Орос, ...... ”ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ збирка решених задатака”, Б.Јефтенић, В.Васић, Ђ.Орос, ...... ”ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ збирка решених задатака”
4Б.Јефтенић, В.Васић, Ђ.Орос ”РЕГУЛИСАНИ ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ решени проблеми са елементима теорије", Б.Јефтенић, В.Васић, Ђ.Орос ”РЕГУЛИСАНИ ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ решени проблеми са елементима теорије"
5P.C.Krause: "Analysis of Electric Machinery", McGraw-Hill, New York, 1986., P.C.Krause: "Analysis of Electric Machinery", McGraw-Hill, New York, 1986.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања и аудиторне вежебе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0