Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Управљање енергетским претварачима
Акроним 13Д011УЕП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетски претварачи и погони
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) др Жељко Деспотовић
проф. др Предраг Пејовић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Положени испити из предмета: Енергетски претварачи 1 (ОГ3ЕП1), Енергетски претварачи 2 (ОГ4ЕП2).
Циљ предмета Упознавање студената са моделовањем и анализом динамике енергетских претварача у Лапласовом и Z домену. Упознавање студената са принципима предиктивних регулатора и регулатора са повратном спрегом.
Исход предмета Оспособљавање студената за анализу и синтезу оптималних управлјачких структура према задатим техничким условима.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Моделовање елемената енергетских претварача.
Формирање функције преноса.
Избор стратегије управљања.
Анализа стабилности.
Анализа динамике система.
Садржај практичне наставе нема
Литература
11. Muhammad H. Rashid "Power Electronics Handbook" Academic Press 2001., 1. Muhammad H. Rashid "Power Electronics Handbook" Academic Press 2001.
22. G. K. Dubey, S. R. Doradla, A. Joshi, R. M. K. Sinha "Thyristorised Power Controllers" Wiley Eastern Limited, 1986, 2. G. K. Dubey, S. R. Doradla, A. Joshi, R. M. K. Sinha "Thyristorised Power Controllers" Wiley Eastern Limited, 1986
33. Ned Mohan: "Power Electronic – Converters, Applications and Design", John Willey & Sons, 1995., 3. Ned Mohan: "Power Electronic – Converters, Applications and Design", John Willey & Sons, 1995.
44. B. Pelly: "Thyristor Phase – Controlled Converters and Cycloconverters", John Willey & Sons, 1971., 4. B. Pelly: "Thyristor Phase – Controlled Converters and Cycloconverters", John Willey & Sons, 1971.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања и семинарски рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 30 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 40
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 30