Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Специјална поглавља из електричног осветљења
Акроним 13Д011СПЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетски претварачи и погони
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Миомир Костић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Положен испит Електрично осветљење.
Циљ предмета Оспособљавање студента да уважи све релевантне факторе при пројектовању спољашњег и унутрашњег осветљења, уз посебан осврт на могућности уштеде електричне енергије.
Исход предмета Студент оспособљен да уважи све релевантне факторе при пројектовању спољашњег и унутрашњег осветљења, уз посебан осврт на могућности уштеде електричне енергије.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Препоруке за пројектовање, извођење и одржавање функционалног и декоративног јавног осветљења (фотометријски, технички и естетски аспект и редукција светлосног загађења). Могућности за уштеду електричне енергије у унутрашњем и спољашњем осветљењу.
Садржај практичне наставе Нема.
Литература
11. М.Б. Костић, "Осветљење путева", Minel-Schreder, 2006. , 1. М.Б. Костић, "Осветљење путева", Minel-Schreder, 2006.
22. Philips, "Lighting Manual" (Fifth edition), Philips Lighting, 1993. , 2. Philips, "Lighting Manual" (Fifth edition), Philips Lighting, 1993.
33. М.Б. Костић, "Водич кроз свет технике осветљења", Minel-Schreder, 2000. , 3. М.Б. Костић, "Водич кроз свет технике осветљења", Minel-Schreder, 2000.
44. М. Костић, Л. Ђокић и Н. Хаџиефендић, "Одређивање фактора одржавања приликом пројектовања осветљења саобраћајница" (студија), Наручилац: ЕДБ, 2004. , 4. М. Костић, Л. Ђокић и Н. Хаџиефендић, "Одређивање фактора одржавања приликом пројектовања осветљења саобраћајница" (студија), Наручилац: ЕДБ, 2004.
55. CEN, "Road LIghting", EN 13201, 2003. , 5. CEN, "Road LIghting", EN 13201, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања и консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0