Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Прелазне појаве у електричним машинама
Акроним 13Д011ППМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетски претварачи и погони
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Зоран Лазаревић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Предмети из Основних студија из области електричних машина.
Циљ предмета Анализирају се разне врсте поремећаја у ел. машинама, решавају аналитички и нумерички.
Исход предмета Студенти се оспособљавају да самостално решавају прелазне појаве и да их правилно тумаче.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Уопштени систем једначина. Прелазне појаве код синхроних машина. Реактансе и временске константе. Асинхрони рад синхроних машина. Прелазне појаве при промени брзине. Мали и велики поремећаји. Прелазне појаве код асинхроних машина. Избор математичког модела за разне врсте асинхроних мотора. Прелазне појаве код једносмерних машина. Основне једначине.
Садржај практичне наставе нема
Литература
11. White Woodson: Electrmechanical Energy Conversion, Wiley, New York, 1959., 1. White Woodson: Electrmechanical Energy Conversion, Wiley, New York, 1959.
22. Th. Laible: Die Theorie der Synchromachine in nichtstatioaren Betriebe, Springer Verlag 1952, 2. Th. Laible: Die Theorie der Synchromachine in nichtstatioaren Betriebe, Springer Verlag 1952
33. B. Adkins, R. Harley: The General Theory of Alternating Cuurent machines, London 1975, 3. B. Adkins, R. Harley: The General Theory of Alternating Cuurent machines, London 1975
44. Y. Lesene, F. Notelet, G. Seguier: Intruduction a l'electrotechnique, Paris, 4. Y. Lesene, F. Notelet, G. Seguier: Intruduction a l'electrotechnique, Paris
55.. А.И. Важенов: Переходниие процеси в машинах переменово тока, Енергија, Лењингеад, 1980., 5.. А.И. Важенов: Переходниие процеси в машинах переменово тока, Енергија, Лењингеад, 1980.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања и аудиторне вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0