Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Позитивни ефекти употребе бентонита у системима уземљења
Акроним 13Д011ПЕБ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетски претварачи и погони
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Миомир Костић
доц. др Јован Трифуновић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Положен испит из предмета Електроенергетске инсталације ниског напона.
Циљ предмета Оспособљавање студената да приликом пројектовања уземљивачких система коректно уважи утицај бентонита на отпорност уземљења.
Исход предмета Студент оспособљен да приликом пројектовања уземљивачких система коректно уважи утицај бентонита на отпорност уземљења.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Карактеристике бентонита добијене мерењима у лабораторији и на терену. Примена суспензије бентонита и бентонит праха. Антикорозиона својства бентонита. Поређење отпорности уземљења контурних уземљивача са и без бентонита. Отпорност бентонита на струје кратког споја и ударе грома. Погодност примене бентонита на уземљивачке системе електродистрибутивних постројења и стубова далековода.
Садржај практичне наставе Нема.
Литература
11. М.Б. Костић, "Побољшање електричних особина уземљивача електродистрибутивних постројења и стубова далековода употребом бентонита", ауторизована скрипта, 2002. , 1. М.Б. Костић, "Побољшање електричних особина уземљивача електродистрибутивних постројења и стубова далековода употребом бентонита", ауторизована скрипта, 2002.
22. M.B. Kostic, Z.R. Radakovic, N.S. Radovanovic and M.R. Тomasevic-Canovic, "Improvement of Electrical Properties of Grounding Loops by Using Bentonite and Waste Drilling Mud", IEE Proc.- Gener. Transm. Distrib., vol.146., pp. 1-6, 1999. , 2. M.B. Kostic, Z.R. Radakovic, N.S. Radovanovic and M.R. Тomasevic-Canovic, "Improvement of Electrical Properties of Grounding Loops by Using Bentonite and Waste Drilling Mud", IEE Proc.- Gener. Transm. Distrib., vol.146., pp. 1-6, 1999.
33. Z.R. Radakovic and M.B. Kostic, "Behaviour of Grounding Loop with Bentonite During a Ground Gault at an Overhead Line Tower", IEE Proc. - Gener. Transm. Distrib., vol. 148, pp. 275-278, 2001., 3. Z.R. Radakovic and M.B. Kostic, "Behaviour of Grounding Loop with Bentonite During a Ground Gault at an Overhead Line Tower", IEE Proc. - Gener. Transm. Distrib., vol. 148, pp. 275-278, 2001.
44. N.S. Radovanovic, M.S. Savic, M.B. Kostic and J.M. Cvetic, "Response of the Grounding Loop Backfilled with Bentonite to the Lightning Impulse Current", European Cost Action P18: Second International Symposium on Lightning Physics and Effects, Vienna, Austria, 2007. , 4. N.S. Radovanovic, M.S. Savic, M.B. Kostic and J.M. Cvetic, "Response of the Grounding Loop Backfilled with Bentonite to the Lightning Impulse Current", European Cost Action P18: Second International Symposium on Lightning Physics and Effects, Vienna, Austria, 2007.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0