Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Општа теорија електричних машина
Акроним 13Д011ОТМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетски претварачи и погони
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Слободан Вукосавић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Предмети из Основних студија а превасходно из области електричних машина.
Циљ предмета Упознавање са општом теоријом електричних машина и њиховим математичким моделовањем. Оспособљавање да се свака ел. машина коректно моделује са разумевањем повезаности модела и физичког објекта.
Исход предмета Упознавање са општом теоријом електричних машина и њиховим математичким моделовањем. Оспособљавање да се свака ел. машина коректно моделује са разумевањем повезаности модела и физичког објекта.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе . Дефиниције опште машине, идеализација. Енергетски биланс. Извођење општег матричног математичког модела. Параметри. Општа матрица индуктивности.
Садржај практичне наставе нема
Литература
11. В. Вучковић: Општа теорија електричних машина 1993., V. Vuckovic,The general theory of electrical machines, 1993.
23. Слободан Н. Вукосавић, Electrical Machines, Springer, 2012
34. Y. Lesene, F. Notelet, G. Seguier: Intruduction a l'electrotechnique, Paris, 4. Y. Lesene, F. Notelet, G. Seguier: Intruduction a l'electrotechnique, Paris
45. B. Adkins, R. Harley: The General Theory of Alternating Cuurent machines, London 1975, 5. B. Adkins, R. Harley: The General Theory of Alternating Cuurent machines, London 1975
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања и аудиторне вежебе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0