Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Одабрана поглавља из електромоторних погона
Акроним 13Д011ОПЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетски претварачи и погони
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Лепосава Ристић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Предзнање из предмета који чине језгро наставе на смеровима ЕПП и ЕЕС Енергетског одсека ЕТФ.
Електромоторни погони
Циљ предмета Упознавање студента са савременим решењима покретања у индустрији, методама анализе, интеграције неопходне опреме, параметрирања, пуштања у рад, и надзора.
Исход предмета Оспособљени студенти за коришћење, управљање и пројектовање вишемоторних погона.

Оспособљавање студената за самосталну:
• Анализу рада вишемоторних погона у стационарним и динамичким режимима.
• Моделовање механичких спрега у вишемоторним погонима.
• Пројектовање управљачких алгоритама вишемоторних погона.
• Коришћење вишемоторних погона.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Електромоторни погон као покретач процеса. Управљачки системи погона. Начини повезивања са надређеним нивоом управљања. Начини мерења погонских и процесних величина. Идентификација параметра погона: значај, начин реализације, утицај неподешености параметара. Реализације напредних метода управљања: векторско управљање, директна контрола момента. Погони великих снага. Рад без давача.
Садржај практичне наставе Нема
Литература
1Б. Јефтенић, М. Бебић, С. Штаткић „Вишемоторни погони“, Академска мисао, 2011., B. Jeftenić, M. Bebić, S. Štatkić, "Multimotor drives", Akademska misao, 2011.
21. Владан Вучковић: Електрични погони, Електротехнички факултет, Београд 1997., Vladan Vuckovic: Electric Drives, Electrical Engineering, Belgrade 1997.
32. Б.Јефтенић, В.Васић, Ђ.Орос, ...... ”ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ збирка решених задатака”, B.Jeftenić, V.Vasić, Đ.Oros. "ELECTRICAL DRIVES collection of solved problems"
43. Б.Јефтенић, В.Васић, Ђ.Орос ”РЕГУЛИСАНИ ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ решени проблеми са елементима теорије", Jeftenić, V.Vasić, Đ.Oros "REGULATED ELECTRIC DRIVES solved problems with elements of theory"
55. W. Leonhard: "Control of Electrical Drives", Springer-Verlag Berlin, 1985. `, 5. W. Leonhard: "Control of Electrical Drives", Springer-Verlag Berlin, 1985. `
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања и аудиторне вежебе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0