Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Надгледање стања електричних машина у погону
Акроним 13Д011НСЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетски претварачи и погони
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Зоран Лазаревић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Предмети из Основних студија из области електричних машина.
Циљ предмета Упознавање са проблематиком надгледања стања електричних машина у току рада. Посебно се проучавају елементи система за надгледање, електричне технике, хемијске технике, вибрационе технике као и надгледање топлотних ефеката.
Исход предмета По завршеном курсу студенти су оспособљени да користе различите методе за надгледање стања електричних машина у току рада.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Конструкција и рад електричних машина и механизам настанка квара. Елементи система за надгледање. Електричне технике мониторинга. Хемијске технике за надгледање стања. Деградација изолације и њена детекција. Подмазивање и деградација лежајева. Вибрационе технике за надгледање стања. Динамика ротора. Примери надгледања вибрација. Надгледање температура.
Садржај практичне наставе нема
Литература
11. Paul C. Kraus: Analisys of Electrical Machinery, 1987, 1. Paul C. Kraus: Analisys of Electrical Machinery, 1987
22. P. Tavner, J. Penman: Condition Monitoring of Electrical Machines, John Wiley & Sons INc1987., 2. P. Tavner, J. Penman: Condition Monitoring of Electrical Machines, John Wiley & Sons INc1987.
33 P. Vas: Vector Control of AC machines, Chapter 6: Monitoring of the parameters and the rotor speed.Clarendon Press. Oxford 1990., 3 P. Vas: Vector Control of AC machines, Chapter 6: Monitoring of the parameters and the rotor speed.Clarendon Press. Oxford 1990.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања и аудиторне вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0