Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Микропроцесорско управљање електромоторним погонима
Акроним 13Д011МУП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетски претварачи и погони
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Слободан Вукосавић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Oвладавање теоријом и практичном имплементацијом дигиталног управљања брзином и позицијом, решавање проблема комплијансе и торзионих осцилација, као и генерисање референтних трајекторија у координисаном вишеосном кретању. Лабораторијске вежбе омогућују савладавање практичних аспеката.
Исход предмета Исход предмета је овладавање теоријом и имплементацијом дигиталног управљања кретањем, као и оспособљавање студената за анализу и пројектовање система за дигитално управљање брзином и позицијом. Курс обухвата анализу, пројектовање, имплементацију, кодирање и евалуацију.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе ДСП технологије у управљању кретањем, регулатори брзине и позиције, проблеми механичке резонанције, реконструкције сигнала, као и генерисање референтне трајекторије у координацији кретања. Методе синтезе и подешавања параметара регулације код традиционалних аналогних индустријских контролера. Метод двоструких односа. Симетрични оптимум. Робусност традиционалних аналогних решења.
Садржај практичне наставе Предности и недостаци дигиталне имплементације. Дискретизација по времену и амплитуди. Проблем лажних ликова у спектру поворке одбирака. Хардверска и програмска решења за отклањање лажних ликова. Дигитална имплементација структура за управљање електричним погонима.
Литература
1С. Н. Вукосавић, Дигитално управљање електромоторним погонима, Академска мисао 2003. , С. Н. Вукосавић, Дигитално управљање електромоторним погонима, Академска мисао 2003.
2С.Н.Вукосавић, Digital Control of Electrical Drives, Springer 2007., S.N. Vukosavic, Digital Control of Electrical Drives, Springer 2007.
3Slobodan N. Vukosavic, Electrical Machines, Springer, 2012, Slobodan N. Vukosavic, Electrical Machines, Springer, 2012
4Владан Вучковић, Електрични погони, Универзитет у Београду 1997., Владан Вучковић, Електрични погони, Универзитет у Београду 1997.
5М. Р. Стојић, Дигитални системи управљања, Универзитет у Београду 1998. , М. Р. Стојић, Дигитални системи управљања, Универзитет у Београду 1998.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 20
Практична настава 20 Усмени испит 20
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 10