Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Микропроцесорско управљање енергетским претварачима
Акроним 13Д011МУЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Слободан Вукосавић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Усвајање знања и вештина у анализи, пројектовању и реализацији дигитално управљаних енергетских претварача и погона. Анализирају се асинхрони и синхрони серво електрични мотори, придружени претварачи, давачи, као и ДСП платформе за управљање.
Исход предмета Овладавање теоријом и имплементацијом дигиталног управљања струјом, моментом и флуксом. Оспособљавање студената за анализу и пројектовање система за дигитално управљање. Пројектовање, имплементација, кодирања и евалуација.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Дигитална имплементација ширинске модулације, регулације струје, флукса и момента. Напонски актуатор, мерење и оцена стања, пројектовање структуре регулатора и подешавање параметара. Приступи управљању са редукованим бројем давача.
Садржај практичне наставе Лабораторијске вежбе на експерименталној поставци. Увид у основне елементе система, посматрање карактеристичних облика релевантних величина у току рада. Уношење програмабилних параметара, асистирано извођење експеримента.
Литература
1С. Н. Вукосавић, Дигитално управљање електромоторним погонима, Академска мисао 2003. , С. Н. Вукосавић, Дигитално управљање електромоторним погонима, Академска мисао 2003.
2S.N. Vukosavic, Digital Control of Electrical Drives, Springer 2007., S.N. Vukosavic, Digital Control of Electrical Drives, Springer 2007.
3Slobodan N. Vukosavic, Electrical Machines, Springer, 2012, Slobodan N. Vukosavic, Electrical Machines, Springer, 2012
4Владан Вучковић, Електрични погони, Универзитет у Београду 1997., Владан Вучковић, Електрични погони, Универзитет у Београду 1997.
5М. Р. Стојић, Дигитални системи управљања, Универзитет у Београду 1998. , М. Р. Стојић, Дигитални системи управљања, Универзитет у Београду 1998.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 20
Практична настава 20 Усмени испит 20
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 10