Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Математичко моделирање у електротермији
Акроним 13Д011ММЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетски претварачи и погони
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Зоран Радаковић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Положен испит "Термички процеси у електроенергетици" у току претходних студија
Циљ предмета Овладавање методама и алатима за моделовање стационарних/нестационарних и/или линеарних/нелинеарних топлотних процеса при електричном загревању
Исход предмета Познавање и коришћење метода и алата за моделовање и прорачуне електромагнетног поља и стационарних/нестационарних и/или линеарних/нелинеарних топлотних процеса при електричном загревању.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Преглед и теорјске основе генерисања топлоте из електричне енергије. Примери комплексних математичких модела генерисања и преноса топлоте у електроретмичким постројењима и уређајима. Овладавање применом савремених рачунарских метода и програма.
Садржај практичне наставе Студентски пројекат.
Литература
11. Fundamentals of heat and mass transfer, F.P.Incropera, D.P.DeWitt, John Wiley&Sons, Fifth edition, 2002. , 1. Fundamentals of heat and mass transfer, F.P.Incropera, D.P.DeWitt, John Wiley&Sons, Fifth edition, 2002.
22. Радаковић З., Cardillo, E., Schaefer, M., Feser, K. (2005): Design of the winding–bushing interconnections in large power transformers, Electrical Engineering (Archiv fur Elektrotechnik); Vol. 88, 183-190. , 2. Radakovic, Z., Cardillo, E., Schaefer, M., Feser, K. (2005): Design of the winding–bushing interconnections in large power transformers, Electrical Engineering (Archiv fur Elektrotechnik); Vol. 88, 183-190.
33. Радаковић З., Feser, K. (2003): A new Method for the calculation of the hot-spot temperature in power transformers with ONAN cooling. IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. 18, No. 4, 1284-1292. , 3. Radakovic, Z., Feser, K. (2003): A new Method for the calculation of the hot-spot temperature in power transformers with ONAN cooling. IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. 18, No. 4, 1284-1292.
44.Радаковић З., Милошевић, В., Радаковић С (2002): Application of temperature fuzzy controller in indirect resistance furnace. Applied Energy, Vol. 73, Issue 2, pp. 167-182., Radakovic, Z., Milosevic, V., Radakovic, S. (2002): Application of temperature fuzzy controller in indirect resistance furnace. Applied Energy, Vol. 73, Issue 2, pp. 167-182.
5Radakovic, Z., Sorgic, M., Van der Veken, W., Claessens, G. (2011): Ratings of Oil Power Transformer in different Cooling Modes, IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. 27, No. 2, 618-625., Radakovic, Z., Sorgic, M., Van der Veken, W., Claessens, G. (2011): Ratings of Oil Power Transformer in different Cooling Modes, IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. 27, No. 2, 618-625.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Класична предавања и вежбе, менторство током израде студентског пројекта.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 50