Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Испитивање трансформатора и пригушница у погону
Акроним 13Д011ИТП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетски претварачи и погони
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Слободан Вукосавић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Предзнање из предмета који чине језгро наставе на смеровима ЕПП и ЕЕС Енергетског одсека ЕТФ и/или еквивалентних са других универзитета
Циљ предмета Упознавање са теоријом и имплементацијом стандардних и савремених метода испитивања енергетских трансформатора и пригушница при пријему, у раду и после хаварије, оправке или ревитализације.
Исход предмета Оспособљавање студената за избор и контролу испитивања трансформатора и пригушница при пријему, у раду и после хаварије, оправке или ревитализације. Рутинска, типска и специјална испитивања.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Испитивање после транспорта, постављања и пред пуштање у рад. Формирање базе "finger print" мерења. Превентивна испитивања у раду. Надгледање карактеристичних величина. Електрична, диелектрична, термичка и хемијска испитивања трансформатора и пригушница у погону и после интервенција. Мерења за утврђивање преосталог века и мера ревитализација - регенерација уља и пречишћавање чврсте изолације.
Садржај практичне наставе Присуство испитивањима у доступним фабрикама. Анализа резултата мерења и утврђивање предлога мера за испитивања и интервенције.
Литература
11) Heathcote J.M: Ј & P Transformer Book, A practical technology of the pover transformer, Newnes; , 1) Heathcote J.M: Ј & P Transformer Book, A practical technology of the pover transformer, Newnes;
22) Лизунова С.Д, Лохаљнина А.К: Енергетски трансформатори, Москва, Енергоиздат; Москва 2004;, 2) Лизунова С.Д, Лохаљнина А.К: Енергетски трансформатори, Москва, Енергоиздат; Москва 2004;
33) IEC Standardi, 3) IEC Standardi
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања и аудиторне вежебе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 50