Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Интеграција електромоторних погона у сложене системе покретања и управљања
Акроним 13Д011ИЕП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетски претварачи и погони
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Милан Бебић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање студената са начинима интеграције електромоторних погона у сложене процесе покретања индустријских процеса, комуналних система, постројења у пословним и стамбеним објектима, и сл. Проучавање метода анализе, синтезе и пројектовања структура веза управљања и надзора рада електромоторног погона у оквиру сложеног система.
Исход предмета Способност сагледавања сложене структуре процеса у којој електромоторни погон као електромеханички систем чини саставни део. Познавање могућих начина повезивања, типова и стандарда узајамних веза процеса и погона. Оспособљавање за анализу статичких и динамичких процеса у технолошкој целини у циљу правилног избора начина интеграције електромоторних погона у процес.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Потребе покретања индустријских процеса- избор погона променљиве или константе брзине. Улога вишемоторних погона у покретању индустријских процеса. Величине од значаја за управљање процесом и квалитетом финалног производа. Системи за управљање процесом (DCS) и праћење производње (QCS). Идентификација карактеристичних података значајних за анализу рада процеса (процесне величине). Подаци потребни за анализу рада електромоторног погона (погонске величине). Давачи процесних и погонских величина. Начини аквизиције података, снимања и анализе. Преглед различитих начина приказа података за различите кориснике. Анализа међусобне зависности погонских и процесних величина. Начини естимације и опсервације процесних величина из доступних погонских величина.
Садржај практичне наставе Примери карактеристичних сложених индустријских процеса са регулисаним и вишемоторним електромоторним погонима.
Демонстрације начина управљања електромоторним погонима из надређеног система за управљање процесом.
Демонстрација утицаја поремећаја у процесу на понашање електромоторног погона.
Интеграција регулисаног електромоторног погона у систем за управљање надзор процеса.
Литература
1Bill Drury “The Control Techniques Drives and Controls Handbook”, IEE, London, 2001. , Bill Drury “The Control Techniques Drives and Controls Handbook”, IEE, London, 2001.
2Б. Јефтенић, М. Бебић, С. Штаткић, „Вишемоторни погони“, Академска мисао, Београд, 2012. , B. Jeftenić, M.Bebić, S.Štatkić, „Multimotor drives“, Akademska misao, Belgrade, 2012.
3Владан Вучковић: „ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОНИ”, Академска мисао, Београд 1997., Vladan Vučković, „Electrical Drives“, Akademska misao, Belgrade, 1997.
4W. Leonhard: "Control of Electrical Drives", III ed. Springer-Verlag Berlin, 2001., W. Leonhard: "Control of Electrical Drives", III ed. Springer-Verlag Berlin, 2001.
5Industry applications magazine, Transactions on Industry Applications, Industry applications magazine, Transactions on Industry Applications
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања, демонстрације и рад са моделима у лабораторији..
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 10 Усмени испит 50
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 40