Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Испитивање и одржавање електричних машина
Акроним 13Д011ИЕМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетски претварачи и погони
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Слободан Вукосавић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Предзнање из предмета који чине језгро наставе на смеровима ЕПП и ЕЕС Енергетског одсека ЕТФ и/или еквивалентнихса других универзитета
Циљ предмета Упознавање са теоријом и имплементацијом стандардних и савремених метода испитивања електричних машина и трансформатора при пријему, у раду и после хаварије, оправке или ревитализације
Исход предмета Оспособљавање за самостални рад при тестирању електричних машина и трансформатора при пријему, у раду и после хаварије, оправке или ревитализације.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Разлози испитивања и одржавања и њихово планирање. Испитне методе. Електрична и диелектрична испитивања једносмерним и наизменичним струјама и напонима. Испитивање изолационих уља, флуида и гасова са процедурама одржавања и регенерације. Испитивање, одржавање и превентивна контрола трансформатора. Испитивање, одржавање и превентивна контрола мотора и генератора.
Садржај практичне наставе Присуство испитивањима у доступним фабрикама
Литература
11) Willis L.H: Electrical Power equipment Maintenance and Testing;, 1) Willis L.H: Electrical Power equipment Maintenance and Testing;
22) IEC Standards, 2) IEC Standards
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања и аудиторне вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 50
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 50