Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Електрични сервомотори
Акроним 13Д011ЕСМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетски претварачи и погони
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Зоран Лазаревић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Предмети из Основних студија из области електричних машина
Циљ предмета Анализирају се разне врсте електричних сервомотора за наизменичну и једносмерну струју, као и корачних мотора.
Исход предмета Студенти се оспособљавају да самостално решавају проблеме у вези са стационарним и прелазним појавама електричних сервомотора и да их правилно тумаче.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Континуални сервомотори. Сервомотори управљани једносмерном струјом ротора. Сервомотори управљани једносмерном струјом побуде. Сервомотори за једносмерну струју без четкица. Сервомотори за наизменичну струју. Корачни мотори. Побудна кола. Статички момент и статичка грешка положаја. Међузависност корачног угла, момента и снаге. Својства функције граничног момента у зависности од корачне брзине.
Садржај практичне наставе нема
Литература
11. Петар Гугић: Електрични сервомотори, Школска књига Загреб, 1987., 1. Peter Gugić: Electric servomotors, Skolska knjiga, Zagreb, 1987.
22. Kuo, B.C., ed., Incremental motion control, Vol. II, Step motors and control systems, SRL Publishing Company, Champaign, Illinois ( USA ) 1980., 2. Kuo, B.C., ed., Incremental motion control, Vol. II, Step motors and control systems, SRL Publishing Company, Champaign, Illinois ( USA ) 1980.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања и аудиторне вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0