Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Енергетски претварачи
Акроним 13Д011ЕП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетски претварачи и погони
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) др Жељко Деспотовић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Положени испити из предмета: Енергетски претварачи 1 (ОГ3ЕП1), Енергетски претварачи 2 (ОГ4ЕП2).
Циљ предмета Упознавање са топологијама енергетских претварача и њиховом имплементацијом у разним индустријским окружењима. Оспособљавање студената за анализу и пројектовање система за побољшање перформанси система за конверзију електричне енергије.
Исход предмета Студенти треба да разумеју принципе функционисања анализираних конфигурација енергетских претварача и да на основу стечених знања буду у могућности да, за задате услове, одаберу адекватну топологију претварача и управљачког кола.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Инвертора напјаних генератором константне струје.
Резонантни претварачи и претварача са меком комутацијом са аспекта ефикасности и зрачења елекромагнетних сметњи.
Претварачи за поправку фактора снаге.
Претварачи за погон корачних мотора.
Примена циклоконвертора у електромоторним погонима.
Садржај практичне наставе нема
Литература
11. Muhammad H. Rashid "Power Electronics Handbook" Academic Press 2001., 1. Muhammad H. Rashid "Power Electronics Handbook" Academic Press 2001.
22. G. K. Dubey, S. R. Doradla, A. Joshi, R. M. K. Sinha "Thyristorised Power Controllers" Wiley Eastern Limited, 1986, 2. G. K. Dubey, S. R. Doradla, A. Joshi, R. M. K. Sinha "Thyristorised Power Controllers" Wiley Eastern Limited, 1986
33. Ned Mohan: "Power Electronic – Converters, Applications and Design", John Willey & Sons, 1995., 3. Ned Mohan: "Power Electronic – Converters, Applications and Design", John Willey & Sons, 1995.
44. B. Pelly: "Thyristor Phase – Controlled Converters and Cycloconverters", John Willey & Sons, 1971., 4. B. Pelly: "Thyristor Phase – Controlled Converters and Cycloconverters", John Willey & Sons, 1971.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања и семинарски рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 30 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 40
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 30