Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Електромоторни погон као рационалан и квалитетан потрошач електричне енергије
Акроним 13Д011ЕЕФ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетски претварачи и погони
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Лепосава Ристић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање студената са начинима сагледавања електромоторних погона као потрошача електричне енергије. Преглед могућности за повећање енергетске ефикасности електромоторног погона у фазама пројектовања, подешавања приликом пуштања у рад и оптимизацијом процеса који се покреће електромоторним погоном. Методе анализе утицаја електромоторних погона на мрежу, и начини за отклањање негативних ефеката.
Исход предмета Способност сагледавања електромоторног погона са аспекта потрошње електричне енергије и начина прикључења на напојну мрежу. Оспособљавање студената за анализу енергетске ефикасности целине коју чине електромоторни погон и технолошки процес који погон покреће.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Електромоторни погон као захтеван потрошач електричне енергије. Активна и реактивна снага, снага дисторзије. Преглед дефиниција активнe и укупне реактивне снаге. Тренутне и ефективне вредности снага, фактор снаге, фактор помераја.
Енергетска ефикасност процеса. Значај и утицај регулације брзине погона на енергетску ефикасност.
Енергетска ефикасност компоненти електромоторног погона: оптерећења (процеса), редуктора, мотора, и енергетског претварача. Губици у енергетском претварачу и мотору. Оптимизација губитака (оптимизација флукса).
Утицај електромоторног погона на напојну мрежу – ефекти промене оптерећења, динамички режими, рекуперација енергије.
Преглед исправљачких модула за електромоторне и вишемоторне погоне. Анализа утицаја пасивних (диодних), активних (рекуперативних) и ниско-хармонијских исправљача на напојну мрежу.
Хармонијска изобличења струје и напона. Типични начини компензације реактивне снаге и виших хармоника у постројењима где су доминантни потрошачи електромоторни погони. Активни филтери, принцип, начин рада, димензионисање и анализа.
Начини мерења снаге, енергије, фактора снаге, хармонијских изобличења у електромоторном погону.
Садржај практичне наставе Демонстрација могућности уштеде енергије у погону пумпе или вентилатора, са извођењем одговарајућих мерења.
Демонстрација могућности уштеде енергије у погону транспорта материјала, са извођењем одговарајућих мерења.
Мерење активне, реактивне снаге и снаге дисторзије у регулисаном електромоторном погону са једносмерним и асинхроним мотором.
Рекуперација енергије у електромоторним погонима, експериментална верификација ефеката уштеде енергије.
Хармонијска анализа струје напајања електромоторног погона.
Демонстрација утицаја електромоторног погона и регулисаног електромоторног погона на мрежу.
Литература
1F. Parasiliti, P. Bertoldi, eds. “Energy Efficiency in Motor Driven Systems”, Springer-Verlag, Berlin, 2003., F. Parasiliti, P. Bertoldi, eds. “Energy Efficiency in Motor Driven Systems”, Springer-Verlag, Berlin, 2003.
2Б. Јефтенић, М. Бебић, С. Штаткић, „Вишемоторни погони“, Академска мисао, Београд, 2012., B. Jeftenić, M.Bebić, S.Štatkić, „Multimotor drives“, Akademska misao, Belgrade, 2012.
3Владан Вучковић: „ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОНИ”, Академска мисао, Београд 1997., Vladan Vučković, „Electrical Drives“, Akademska misao, Belgrade, 1997.
4A. Sumper, A. Baggini, “Electrical Energy Efficiency: Technologies and Applications”, Wiley Online publishing, 2012. , A. Sumper, A. Baggini, “Electrical Energy Efficiency: Technologies and Applications”, Wiley Online publishing, 2012.
5Industry applications magazine, Transactions on Industry Applications, Industry applications magazine, Transactions on Industry Applications
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања, демонстрације, презентације, практичнa мерења, итд.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 10 Усмени испит 50
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 40