Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум из основа електротехнике 2
Акроним 13Е071ПЕ2
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Драган Олћан
проф. др Антоније Ђорђевић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. мс Александра Крнета
доц. др Слободан Савић
ас. Јелена Динкић
проф. др Драган Олћан
проф. др Антоније Ђорђевић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 2 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Допуна курсу Основи електротехнике 2 (ОЕ2). Идентификација сложенијих концепата и олакшавање савлађивања градива из ОЕ2. Проширивање аналитичког и нумеричког апарата за решавање проблема електромагнетских поља и електричних кола променљивих струја.
Исход предмета Овладавање техникама решавања задатака који поједностављено представљају конкретне проблеме инжењерске праксе. Стицање основних вештина употребе рачунарских алата за симболичку и нумеричку анализу у електротехници.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Решавање основних нелинеарних електричних и магнетских кола. Електрична кола са диодама. Електромагнетска индукција. Практични примери. Основне теореме електричних кола и њихова примена на практичним примерима. Фреквенцијске карактеристике мрежа. Рачунарска симболичка и нумеричка анализа кола.
Садржај практичне наставе Симулације (помоћу рачунара) електромагнетских поља и кола променљивих струја.
Литература
1А. Ђорђевић, Основи електротехнике, 3. део (Електромагнетизам), Академска мисао, Београд, 2010., A. Đorđević, Fundamentals of Electrical Engineering, Part 3 (Electromagnetism), Academic Mind, Belgrade, 2010.
2А. Ђорђевић, Основи електротехнике, 4. део (Кола променљивих струја), Академска мисао, Београд, 2010., A. Đorđević, Fundamentals of Electrical Engineering, Part 4 (A.C. Circuits), Academic Mind, Belgrade, 2010.
3Г. Божиловић, Д. Олћан, А. Ђорђевић, Збирка задатака из Основа електротехнике, 3. део (Електромагнетизам), Академска мисао, Београд, 2010., G. Božilović, D. Olćan, A. Đorđević, Collection of problems in Fundamentals of Electrical Engineering, Part 3 (Electromagnetism), Academic Mind, Belgrade 2010.
4Г. Божиловић, Д. Олћан, А. Ђорђевић, Збирка задатака из Основа електротехнике, 4. део (Кола променљивих струја), Академска мисао, Београд, 2010., G. Božilović, D. Olćan, A. Đorđević, Collection of problems in Fundamentals of Electrical Engineering, Part 4 (A.C. Circuits), Academic Mind, Belgrade 2010.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
1 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе и симулације на рачунару
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 60 Писмени испит 30
Практична настава 10 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0