Početna

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Praktikum iz osnova elektrotehnike 1
Akronim 13E071PE1
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) prof. dr Dragan Olćan
prof. dr Antonije Đorđević
prof. dr Marija Stevanović
Nastavnik/saradnik (za vežbe) prof. dr Dragan Olćan
doc. dr Slobodan Savić
as. ms Aleksandra Krneta
as. Jelena Dinkić
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 2 Status predmeta izborni
Uslov nema
Cilj predmeta Dopuna kursu Osnovi elektrotehnike 1 (OE1). Identifikacija složenijih koncepata i olakšavanje savlađivanja gradiva. Razrađivanje matematičkog aparata i uvođenje dodatnih primera.
Proširenje gradiva kursa OE1. Osnovi numeričkog rešavanja polja i uvođenje dodatnih elemenata teorije kola (mreže sa dva para krajeva i kontrolisani generatori).
Ishod predmeta Ovladavanje tehnikama rešavanja zadataka koji pojednostavljeno predstavljaju konkretne probleme inženjerske prakse.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Koordinatni sistemi. Vektorska algebra. Osnovni integrali. Rešavanje problema elektrostatike. Računarska simulacija elektrostatičkih problema.
Rešavanje problema strujnih polja i kola stalnih struja. Topologija električnih kola. Praktični primeri. Mreže sa dva para krajeva. Kontrolisani generatori. Nelinearni elementi. Kola sa kondenzatorima.
Sadržaj praktične nastave Simulacije (pomoću računara) elektrostatičkih polja i kola stalnih struja.
Literatura
1A. Đorđević, Osnovi elektrotehnike 1. deo (Elektrostatika), Akademska misao, 2012., A. Đorđević, Fundamentals of Electrical Engineering, Part 1 (Electrostatics), Academic Mind, 2012.
2A. Đorđević, Osnovi elektrotehnike 2. deo (Stalne struje), Akademska misao, 2012., A. Đorđević, Fundamentals of Electrical Engineering, Part 2 (Steady Currents), Academic Mind, 2012.
3G. Božilović, D. Olćan, A. Đorđević, Zbirka zadataka iz Osnova elektrotehnike 1. deo (Elektrostatika), Akademska misao, Beograd, 2012., G. Božilović, D. Olćan, A. Đorđević, Collection of problems for Fundamentals of electrical engineering, Part 1 (Electrostatics), Academic Mind, Belgrade 2012.
4G. Božilović, D. Olćan, A. Đorđević, Zbirka zadataka iz Osnova elektrotehnike 2. deo (Stalne struje), Akademska misao, Beograd, 2011., G. Božilović, D. Olćan, A. Đorđević, Collection of problems for Fundamentals of electrical engineering, Part 2 (Steady Currents), Academic Mind, Belgrade 2011.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe i simulacije na računaru
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 60 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 0