Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум из основа електротехнике 1
Акроним 13Е071ПЕ1
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Драган Олћан
проф. др Антоније Ђорђевић
проф. др Марија Стевановић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Драган Олћан
доц. др Слободан Савић
ас. мс Александра Крнета
ас. Јелена Динкић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 2 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Допуна курсу Основи електротехнике 1 (ОЕ1). Идентификација сложенијих концепата и олакшавање савлађивања градива. Разрађивање математичког апарата и увођење додатних примера.
Проширење градива курса ОЕ1. Основи нумеричког решавања поља и увођење додатних елемената теорије кола (мреже са два пара крајева и контролисани генератори).
Исход предмета Овладавање техникама решавања задатака који поједностављено представљају конкретне проблеме инжењерске праксе.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Координатни системи. Векторска алгебра. Основни интеграли. Решавање проблема електростатике. Рачунарска симулација електростатичких проблема.
Решавање проблема струјних поља и кола сталних струја. Топологија електричних кола. Практични примери. Мреже са два пара крајева. Контролисани генератори. Нелинеарни елементи. Кола са кондензаторима.
Садржај практичне наставе Симулације (помоћу рачунара) електростатичких поља и кола сталних струја.
Литература
1А. Ђорђевић, Основи електротехнике 1. део (Електростатика), Академска мисао, 2012., A. Đorđević, Fundamentals of Electrical Engineering, Part 1 (Electrostatics), Academic Mind, 2012.
2А. Ђорђевић, Основи електротехнике 2. део (Сталне струје), Академска мисао, 2012., A. Đorđević, Fundamentals of Electrical Engineering, Part 2 (Steady Currents), Academic Mind, 2012.
3Г. Божиловић, Д. Олћан, А. Ђорђевић, Збирка задатака из Основа електротехнике 1. део (Електростатика), Академска мисао, Београд, 2012., G. Božilović, D. Olćan, A. Đorđević, Collection of problems for Fundamentals of electrical engineering, Part 1 (Electrostatics), Academic Mind, Belgrade 2012.
4Г. Божиловић, Д. Олћан, А. Ђорђевић, Збирка задатака из Основа електротехнике 2. део (Сталне струје), Академска мисао, Београд, 2011., G. Božilović, D. Olćan, A. Đorđević, Collection of problems for Fundamentals of electrical engineering, Part 2 (Steady Currents), Academic Mind, Belgrade 2011.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
1 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе и симулације на рачунару
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 60 Писмени испит 30
Практична настава 10 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0