Početna

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Osnovi elektrotehnike 2
Akronim 13E071OE2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) prof. dr Antonije Đorđević
prof. dr Dragan Olćan
prof. dr Milan Ilić
prof. dr Dragan Olćan
prof. dr Antonije Đorđević
prof. dr Marija Stevanović
Nastavnik/saradnik (za vežbe) as. Jelena Dinkić
doc. dr Slobodan Savić
as. ms Aleksandra Krneta
prof. dr Marija Stevanović
as. Jovana Perović
as. Jelena Dinkić
as. ms Aleksandra Krneta
prof. dr Dragan Olćan
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 7 Status predmeta obavezan
Uslov nema
Cilj predmeta Upoznavanje sa osnovnim konceptima, jednačinama i metodima analize stacionarnih magnetskih polja i elektromagnetske indukcije.
Uvođenje u koncepte, metode analize i teoreme električnih kola promenljivih struja.
Ishod predmeta Osposobljavanje studenata za analitičko rešavanje praktičnih problema elektromagnetskih polja i ovladavanje metodima za efikasno rešavanje složenih linearnih električnih kola prostoperiodičnih struja.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Stalno magnetsko polje. Bio-Savarov zakon. Magnetski fluks. Amperov zakon. Feromagnetski materijali. Uopšteni Amperov zakon.
Promenljivo elektromagnetsko polje. Faradejev zakon. Induktivnosti. Energija.
Kola promenljivih struja. Opšte jednačine. Fazori i kompleksni račun. Metodi rešavanja kola. Teoreme. Trofazna kola. Frekvencijske karakteristike. Prelazni režimi.
Sadržaj praktične nastave nema
Literatura
1A. Đorđević, Osnovi elektrotehnike, 3. deo (Elektromagnetizam), Akademska misao, Beograd, 2010., A. Đorđević, Fundamentals of Electrical Engineering, Part 3 (Electromagnetism), Academic Mind, Belgrade, 2010.
2A. Đorđević, Osnovi elektrotehnike, 4. deo (Kola promenljivih struja), Akademska misao, Beograd, 2010., A. Đorđević, Fundamentals of Electrical Engineering, Part 4 (A.C. Circuits), Academic Mind, Belgrade, 2010.
3G. Božilović, D. Olćan, A. Đorđević, Zbirka zadataka iz Osnova elektrotehnike, 3. deo (Elektromagnetizam), Akademska misao, Beograd, 2010., G. Božilović, D. Olćan, A. Đorđević, Collection of problems in Fundamentals of Electrical Engineering, Part 3 (Electromagnetism), Academic Mind, Belgrade 2010.
4G. Božilović, D. Olćan, A. Đorđević, Zbirka zadataka iz Osnova elektrotehnike, 4. deo (Kola promenljivih struja), Akademska misao, Beograd, 2010., G. Božilović, D. Olćan, A. Đorđević, Collection of problems in Fundamentals of Electrical Engineering, Part 4 (A.C. Circuits), Academic Mind, Belgrade 2010.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 3
Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežbe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 30
Seminari 0