Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Основи електротехнике 2
Акроним 13Е071ОЕ2
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Антоније Ђорђевић
проф. др Драган Олћан
проф. др Милан Илић
проф. др Драган Олћан
проф. др Антоније Ђорђевић
проф. др Марија Стевановић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Јелена Динкић
доц. др Слободан Савић
ас. мс Александра Крнета
проф. др Марија Стевановић
ас. Јована Перовић
ас. Јелена Динкић
ас. мс Александра Крнета
проф. др Драган Олћан
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 7 Статус предмета обавезан
Услов нема
Циљ предмета Упознавање са основним концептима, једначинама и методима анализе стационарних магнетских поља и електромагнетске индукције.
Увођење у концепте, методе анализе и теореме електричних кола променљивих струја.
Исход предмета Оспособљавање студената за аналитичко решавање практичних проблема електромагнетских поља и овладавање методима за ефикасно решавање сложених линеарних електричних кола простопериодичних струја.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Стално магнетско поље. Био-Саваров закон. Магнетски флукс. Амперов закон. Феромагнетски материјали. Уопштени Амперов закон.
Променљиво електромагнетско поље. Фарадејев закон. Индуктивности. Енергија.
Кола променљивих струја. Опште једначине. Фазори и комплексни рачун. Методи решавања кола. Теореме. Трофазна кола. Фреквенцијске карактеристике. Прелазни режими.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1А. Ђорђевић, Основи електротехнике, 3. део (Електромагнетизам), Академска мисао, Београд, 2010., A. Đorđević, Fundamentals of Electrical Engineering, Part 3 (Electromagnetism), Academic Mind, Belgrade, 2010.
2А. Ђорђевић, Основи електротехнике, 4. део (Кола променљивих струја), Академска мисао, Београд, 2010., A. Đorđević, Fundamentals of Electrical Engineering, Part 4 (A.C. Circuits), Academic Mind, Belgrade, 2010.
3Г. Божиловић, Д. Олћан, А. Ђорђевић, Збирка задатака из Основа електротехнике, 3. део (Електромагнетизам), Академска мисао, Београд, 2010., G. Božilović, D. Olćan, A. Đorđević, Collection of problems in Fundamentals of Electrical Engineering, Part 3 (Electromagnetism), Academic Mind, Belgrade 2010.
4Г. Божиловић, Д. Олћан, А. Ђорђевић, Збирка задатака из Основа електротехнике, 4. део (Кола променљивих струја), Академска мисао, Београд, 2010., G. Božilović, D. Olćan, A. Đorđević, Collection of problems in Fundamentals of Electrical Engineering, Part 4 (A.C. Circuits), Academic Mind, Belgrade 2010.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 3
Методе извођења наставе Предавања и аудиторне вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0