Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Основи електротехнике 1
Акроним 13Е071ОЕ1
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Антоније Ђорђевић
проф. др Милан Илић
проф. др Драган Олћан
проф. др Драган Олћан
проф. др Антоније Ђорђевић
проф. др Марија Стевановић
проф. др Милан Илић
проф. др Драган Олћан
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Јелена Динкић
доц. др Слободан Савић
ас. мс Александра Крнета
проф. др Марија Стевановић
ас. Јована Перовић
ас. Јелена Динкић
проф. др Драган Олћан
доц. др Миодраг Тасић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 7 Статус предмета обавезан
Услов нема
Циљ предмета Упознавање са основним концептима, једначинама и методима анализе електростатичких поља и струјних поља. Увођење у концепте, методе анализе и теореме електричних кола сталних струја.
Исход предмета Оспособљавање студената за аналитичко решавање практичних проблема електростатичких поља и овладавање методима за ефикасно решавање сложених линеарних електричних кола сталних струја.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Електростатика. Кулонов закон. Потенцијал. Гаусов закон. Проводници. Кондензатори. Диелектрици. Енергија.
Поља и кола сталних струја. Струјно поље. Џулов закон. Електрични генератори. Први и други Кирхофов закон. Графови кола. Решавање кола Кирхофовим законима. Метод контурних струја. Метод потенцијала чворова. Теореме. Електричне мреже са кондензаторима.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1А. Ђорђевић, Основи електротехнике 1. део (Електростатика), Академска мисао, Београд, 2012., A. Đorđević, Fundamentals of Electrical Engineering, Part 1 (Electrostatics), Academic Mind, Belgrade, 2012.
2А. Ђорђевић, Основи електротехнике 2. део (Сталне струје), Академска мисао, Београд, 2012., A. Đorđević, Fundamentals of Electrical Engineering, Part 2 (Steady Currents), Academic Mind, Belgrade, 2012.
3Г. Божиловић, Д. Олћан, А. Ђорђевић, Збирка задатака из Основа електротехнике 1. део (Електростатика), Академска мисао, Београд, 2012., G. Božilović, D. Olćan, A. Đorđević, Collection of problems for Fundamentals of electrical engineering, Part 1 (Electrostatics), Academic Mind, Belgrade 2012.
4Г. Божиловић, Д. Олћан, А. Ђорђевић, Збирка задатака из Основа електротехнике 2. део (Сталне струје), Академска мисао, Београд, 2011., G. Božilović, D. Olćan, A. Đorđević, Collection of problems for Fundamentals of electrical engineering, Part 2 (Steady Currents), Academic Mind, Belgrade 2011.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 3
Методе извођења наставе Предавања и аудиторне вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0