Početna

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Laboratorijske vežbe iz Osnova elektrotehnike
Akronim 13E071LOE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) doc. dr Miodrag Tasić
prof. dr Milan Ilić
prof. dr Dragan Olćan
prof. dr Antonije Đorđević
Nastavnik/saradnik (za vežbe)
Nastavnik/saradnik (za DON) prof. dr Antonije Đorđević
prof. dr Milan Ilić
prof. dr Marija Stevanović
prof. dr Dragan Olćan
prof. dr Milka Potrebić
doc. dr Miodrag Tasić
doc. dr Slobodan Savić
as. ms Aleksandra Krneta
prof. dr Dejan Tošić
as. Jelena Dinkić
as. Nikola Basta
as. Jovana Perović
Broj ESPB 2 Status predmeta obavezan
Uslov Nema.
Cilj predmeta Upoznavanje sa radom u laboratoriji, osnovnim mernim instrumentima i laboratorijskim priborom. Sticanje praktičnog iskustva u sklapanju i testiranju električnih kola. Sticanje osnovnih veština u sprovođenju električnih merenja. Praktična ilustracija i verifikacija osnovnih zakona i teorema elektrotehnike. Demonstracija zanimljivih ogleda iz elektromagnetike i teorije električnih kola.
Ishod predmeta Osposobljenost za osnovna merenja u elektrotehnici, rukovanje instrumentima i pisanje izveštaja o laboratorijskom radu i rezultatima merenja.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Teorijska priprema za eksperimentalni rad u laboratoriji. Upoznavanje sa pravilima rada i vladanja u laboratoriji i merama sigurnosti. Upoznavanje sa sadržajem laboratorijskih vežbi, teorijskim osnovima vežbi i priprema proračuna za vežbe. Upoznavanje sa laboratorijskom opremom i mernim instrumentima.
Sadržaj praktične nastave Kola stalnih struja: strujno-naponske karakteristike, transfiguracije, Kirhofovi zakoni, teoreme (kompenzacija, Tevenenova/Nortonova teorema, linearnost, održanje snage, bisekcija). Elektromagnetizam: induktivnosti kalemova, spregnuti kalemovi i magnetska indukcija. Kola prostoperiodičnih struja: vremenski i kompleksni domen, frekvencijske karakteristike. Prelazni režimi. Demonstracioni ogledi.
Literatura
1D. Olćan, J. Dinkić, A. Đorđević, Laboratorijske vežbe iz Osnova elektrotehnike - Praktikum za prvi ciklus laboratorijskih vežbi, Akademska misao, Beograd, 2017., D. Olćan, J. Dinkić, A. Djordjević, Laboratory Exercises in Fundamentals of Electrical Engineering - Instructions for the first cycle of laboratory exercises, Academic Mind, Belgrade, 2017.
2D. Olćan, J. Dinkić, A. Đorđević, Laboratorijske vežbe iz Osnova elektrotehnike - praktikum za drugi ciklus laboratorijskih vežbi, Akademska misao, Beograd, 2017., D. Olćan, J. Dinkić, A. Djordjević, Laboratory Exercises in Fundamentals of Electrical Engineering - Instructions for the second cycle of laboratory exercises, Academic Mind, Belgrade, 2017.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
0.5 0 1.5
Metode izvođenja nastave Predavanja i vežbe u laboratoriji
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
Praktična nastava 60 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 0