Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Лабораторијске вежбе из Основа електротехнике
Акроним 13Е071ЛОЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Миодраг Тасић
проф. др Милан Илић
проф. др Драган Олћан
проф. др Антоније Ђорђевић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Антоније Ђорђевић
проф. др Милан Илић
проф. др Марија Стевановић
проф. др Драган Олћан
проф. др Милка Потребић
доц. др Миодраг Тасић
доц. др Слободан Савић
ас. мс Александра Крнета
проф. др Дејан Тошић
ас. Јелена Динкић
ас. Никола Баста
ас. Јована Перовић
Број ЕСПБ 2 Статус предмета обавезан
Услов Нема.
Циљ предмета Упознавање са радом у лабораторији, основним мерним инструментима и лабораторијским прибором. Стицање практичног искуства у склапању и тестирању електричних кола. Стицање основних вештина у спровођењу електричних мерења. Практична илустрација и верификација основних закона и теорема електротехнике. Демонстрација занимљивих огледа из електромагнетике и теорије електричних кола.
Исход предмета Оспособљенoст за основна мерења у електротехници, руковање инструментима и писање извештаја о лабораторијском раду и резултатима мерења.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Теоријска припрема за експериментални рад у лабораторији. Упознавање са правилима рада и владања у лабораторији и мерама сигурности. Упознавање са садржајем лабораторијских вежби, теоријским основима вежби и припрема прорачуна за вежбе. Упознавање са лабораторијском опремом и мерним инструментима.
Садржај практичне наставе Кола сталних струја: струјно-напонске карактеристике, трансфигурације, Кирхофови закони, теореме (компензација, Тевененова/Нортонова теорема, линеарност, одржање снаге, бисекција). Електромагнетизам: индуктивности калемова, спрегнути калемови и магнетска индукција. Кола простопериодичних струја: временски и комплексни домен, фреквенцијске карактеристике. Прелазни режими. Демонстрациони огледи.
Литература
1Д. Олћан, Ј. Динкић, А. Ђорђевић, Лабораторијске вежбе из Основа електротехнике - Практикум за први циклус лабораторијских вежби, Академска мисао, Београд, 2017., D. Olćan, J. Dinkić, A. Djordjević, Laboratory Exercises in Fundamentals of Electrical Engineering - Instructions for the first cycle of laboratory exercises, Academic Mind, Belgrade, 2017.
2Д. Олћан, J. Динкић, А. Ђорђевић, Лабораторијске вежбе из Oснова електротехнике - практикум за други циклус лабораторијских вежби, Академска мисао, Београд, 2017., D. Olćan, J. Dinkić, A. Djordjević, Laboratory Exercises in Fundamentals of Electrical Engineering - Instructions for the second cycle of laboratory exercises, Academic Mind, Belgrade, 2017.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
0.5 0 1.5
Методе извођења наставе Предавања и вежбе у лабораторији
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
Практична настава 60 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0