Početna arrow Obaveštenja arrow Disciplinska odgovornost

Disciplinska odgovornost studenata

Zakon i akta koja regulišu disciplinsku odgovornost studenta

Zakon o visokom obrazovanju

("Službeni glasnik RS" broj 76/05, 100/07, 97/08, 44/10 ,93/12, 99/14, 45/15,68/15)

Izvod iz Zakona:

Disciplinska odgovornost studenta
član 93.

Student odgovara za povredu obaveze koja je u vreme izvršenja bila utvrđena opštim aktom samostalne visokoškolske ustanove. Za težu povredu obaveze studentu se može izreći i mera isključenja sa studija na visokoškolskoj ustanovi.

Disciplinski postupak ne može se pokrenuti po isteku tri meseca od dana saznanja za povredu obaveze i učinioca, a najkasnije šest meseci od dana kada je povreda učinjena. Opštim aktom samostalne visokoškolske ustanove utvrđuju se lakše i teže povrede obaveza studenata, disciplinski organi i disciplinski postupak za utvrđivanje odgovornosti studenta.

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Beogradu
       (Glasnik Univerziteta br. 189) - 07.03.2016.

Obrazac disciplinske prijave

Disciplinski organi

  • Disciplinska komisija Fakulteta kao prvostepeni organ
  • Disciplinska komisija Univerziteta kao drugostepeni organ

Disciplinska komisija Fakulteta ima tri člana od kojih svaki ima zamenika. Predsednika, jednog člana i njihove zamenike bira Nastavno-naučno veće Fakulteta sa mandatom od tri godine, a jednog člana i njegovog zamenika bira Studentski parlament sa mandatom od jedne godine.

Vrste disciplinskih mera

  • ukor;
  • strogi ukor;
  • zabrana polaganja nekih predispitnih obaveza u jednom ili više termina;
  • zabrana polaganja nekih ispita u jednom ili više ispitnih rokova;
  • zabrana polaganja svih ispita u jednom ili više ispitnih rokova,
  • privremeno udaljavanje sa Elektrotehničkog fakulteta – Univerziteta u Beogradu;
  • isključenje sa studija Elektrotehničkog fakulteta – Univerziteta u Beogradu.