Почетна arrow Обавештења arrow Дисциплинска одговорност

Дисциплинска одговорност студената

Закон и акта која регулишу дисциплинску одговорност студента

Закон о високом образовању ("Службени гласник РС" број 76/2005,97/2008, 44/2010)

Извод из Закона:

Дисциплинска одговорност студента

члан 93.

Студент одговара за повреду обавезе која је у време извршења била утврђена општим актом самосталне високошколске установе. За тежу повреду обавезе студенту се може изрећи и мера искључења са студија на високошколској установи.

Дисциплински поступак не може се покренути по истеку три месеца од дана сазнања за повреду обавезе и учиниоца, а најкасније шест месеци од дана када је повреда учињена. Општим актом самосталне високошколске установе утврђују се лакше и теже повреде обавеза студената, дисциплински органи и дисциплински поступак за утврђивање одговорности студента.

 

Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду

Образац дисциплинске пријаве

Дисциплински органи

  • Дисциплинска комисија Факултета као првостепени орган
  • Дисциплинска комисија Универзитета као другостепени орган

Дисциплинска комисија Факултета има три члана од којих сваки има заменика.

Председника, једног члана и њихове заменике бира Наставно-научно веће Факултета са мандатом од три године, а једног члана и његовог заменика бира Студентски парламент са мандатом од једне године.

Врсте дисциплинских мера

  • опомена,
  • укор,
  • строги укор,
  • привремено удаљавање са Електротехничког факултета – Универзитета у Београду
  • искључење са Електротехничког факултета – Универзитета у Београду

Одлуке Дисциплинске комисије Факултета: